Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Paskelbti kvietimai

Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01

Atnaujinimo data: 2017-06-28
Paskelbimo data
2017-06-26 08:30
Atnaujinimo data
2017-06-28
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2017-07-31 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
115 500,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
4 981 464,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Pagerinti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. 

Finansuojamos veiklos

  • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

1. naujų bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelių (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas mokykloje (-ose), atnaujinto bendrojo ugdymo turinio diegimas mokykloje (-ose);

2. virtualių ugdymo(si) aplinkų bendrojo ugdymo institucijose diegimas (įskaitant su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga, papildomai gali būti numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar pritaikymo veiklos);

3. bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos bendruomenę (pvz., karjeros paslaugos; tėvų informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; aktyvesnis tėvų ir mokinių įtraukimas į mokyklos savivaldą; mokyklos mikroklimato gerinimas; demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas; ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

 

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

 

Galimi pareiškėjai

Savivaldybių administracijos, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas

Pareiškėjų tipai

  • Viešasis sektorius

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas užpildytą paraiškos formą ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 64 punkte nurodytus priedus (toliau – Paraiška) teikia įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą Paraišką) (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę https://dms.finmin.lt/, vadovaudamasis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt).

Paraiška (jei teikiama raštu) Europos socialinio fondo agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu laišku;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 31 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Europos socialinio fondo agentūrą iki 2017 m. liepos 31 d. 17:00 val.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@esf.lt iki 2017 m. liepos 31 d. 17:00 val.

 

Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Iš dalies užpildyta priemonės "Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas" paraiškos forma 
Dokumentas priimtas: 2017-04-18 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

Kontaktai

Albertas Šarkovskis, Projektų valdymo skyriaus II Vyr. projektų vadovas, albertas.sarkovskis@esf.lt, 8 5 246 1391

Edita Skonsmonienė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, edita.skonsmoniene@esf.lt, 8 5 264 9349

Justas Martinaitis, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovas, justas.martinaitis@esf.lt ,  8 5 2500690

Asta Kulbačiauskienė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, asta.kulbaciauskiene@esf.lt , 8 5 2610580

 

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu vyksta pareiškėjų konsultacijos. Išsamią informaciją apie jų laikus ir registracijos tvarką galite rasti čia:

https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/renginiai/1/konsultacijos-pareiskejams-ketinantiems-teikti-paraiskas-pagal-priemone-ikimokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas/event-43

Mokyklų veiklos tobulinimas, kaip ir konsultavimas, yra tęstinė veikla, o ne vienkartiniai užsiėmimai (seminarai, konferencijos, programos ir pan.). Su mokytojų kvalifikacijos tobulinimu susijusi veikla tinkama tuo atveju, jeigu ja buvo siekiama pagerinti konkrečioje mokykloje vykstančius procesus, siekiama mokyklos veiklos kokybės gerinimo.

Atsakymo data: 2017-06-08

Mokyklų veiklos tobulinimas – veikla, kuria siekiama mokykloje vystančių procesų kokybės gerinimo, mokyklos, kaip švietimo institucijos, veiklos pažangos. Jeigu reikia detalesnio paaiškinimo, rekomenduotume atkreipti dėmesį į Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės vertinimo rodikliuose įvardijamas sritis bei temas.

Atsakymo data: 2017-06-08

Tai priklauso nuo to, kaip Jūs patys nusimatysite paraiškoje. Projektų finansavimo sąlygų apraše nenumatytas privalomas sukurtų produktų registravimas.

Atsakymo data: 2017-05-16

Ne.

Atsakymo data: 2017-05-16

Rengiant paraišką 7 kategorijoje "Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą" nurodyti ir pagrįsti 40 proc. netiesioginių išlaidų nereikia.  Tačiau paraiškos 6 punkto veiklų aprašymuose turi būti nurodyta, kaip bus vykdomos veiklos: turi būti aprašyti visi projekto tikslui pasiekti būtini veiksmai, įskaitant ir tuos veiksmus, kurie finansuojami iš 7 biudžeto išlaidų kategorijos. Aprašant veiklas išlaidų detalizuoti nereikia. Veiklų aprašymai turi būti išsamūs, o veiklos turės būti vykdomos taip, kaip aprašytos. Nors projekto įgyvendinimo metu veiklų išlaidos ir kaip jos patirtos nebus tikrinamos, tačiau  bus tikrinama, ar veiklos buvo vykdomos tokia apimtimi, kokia aprašytos paraiškos 6 punkte.   

Atsakymo data: 2017-05-16

Taip. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 86 punktu, projekto vykdytojas projekto metu arba ne vėliau kaip per metus, po projekto pabaigos Įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti pasirinktos ugdymo srities ir klasės, kurios mokinių pasiekimus buvo siekta pagerinti, mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis, t.y. ne tų mokinių, kurie mokėsi aštuntose klasėse rengiant paraišką, o naujo vertinimo laikotarpiu aštuntose klasėse besimokančių mokinių įvertinimus.

Atsakymo data: 2017-05-16

Ne. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 39 punktu, projektai privalo turėti dalyvaujančių projekte mokyklų ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti. Jeigu Jūs pasirenkate gerinti 4 klasės pasiekimus, turite gerinti visų mokyklos 4 klasės mokinių pasiekimus, neišskiriant konkrečių klasių.

Atsakymo data: 2017-05-16

Ne. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 39 punktu, projektai privalo turėti dalyvaujančių projekte mokyklų ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti. Jūs turėtumėte apsispręsti, kurios klasės pasiekimus gerinsite.

Atsakymo data: 2017-05-16

Konsultantas pateiktame CV turi deklaruoti ir dokumentais pagrįsti, kad jis turi patirties mokyklų veiklos tobulinimo srityje.

Atsakymo data: 2017-05-16

Taip. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 58 punktu, veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ir išlaidos gali būti patirtos ir apmokėtos iki sutarties pasirašymo, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d., su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos pareiškėjui pateikiant paraišką.

Atsakymo data: 2017-05-16

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. Mokyklos projekto finansavimui gali naudoti savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas ūkinei veiklai vykdyti; lėšas iš pajamų už teikiamas paslaugas; fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotas, paramos ar kitais teisėtais būdais perduotas lėšas; kitas teisėtu būdu įgytas lėšas. Projekto išlaidų finansavimui negali būti skiriamos lėšos iš mokinio krepšelio ar kitų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų; tikslinės paskirties lėšų; lėšų, skirtų kitiems iš ES fondų finansuojamiems projektams vykdyti.

Atsakymo data: 2017-05-16

Ne. Atsižvelgdami į tai, kad už projekto įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus atsakingas pareiškėjas, rekomenduojame su partneriais sudaryti bendradarbiavimo sutartį, kurioje būtų nurodyta, kurios institucijos bus atsakingos už veiklas, kokiu būdu prisidės partneriai, kaip vyks atsiskaitymai tarpusavyje ar pan.

Atsakymo data: 2017-05-16

Ne.  Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 39 punktu, projektai  privalo turėti dalyvaujančių projekte mokyklų (įskaitant ir konsultuojančias mokyklas)  ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo (Nacionalinio egzaminų centro) duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti.

Atsakymo data: 2017-05-16

Ne. Remiantis  projektų finansavimo sąlygų aprašo 25 punktu, veiklą tobulinanti mokykla gali dalyvauti tik viename projekte. 

Atsakymo data: 2017-05-16

Taip, jeigu Jūsų mokykla nebus viena iš savivaldybės projekte numatytų  veiklą tobulinančių mokyklų.

Atsakymo data: 2017-05-16

Norėtumėme atkreipti dėmesį, kad virtuli ugdymo aplinka priskiriama ilgalaikiam nematerialiam turtui, todėl jos kūrimo ir diegimo išlaidos turi būti numatytos 4 biudžeto kategorijoje ir tokias paslaugas gali teikti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Tačiau paslaugas, nesusijusias su tokio turto sukūrimu (5 biudžeto kategorija) galės teikti tik fiziniai asmenys. 

Atsakymo data: 2017-05-08

Vykdantysis personalas – žmonės, kurie vykdo veiklą, pavyzdžiui, mokytojai. Projekto vadovas, buhalteris – tai administracinis personalas. 

Atsakymo data: 2017-05-08

Įstaigos vadovo pasirašytas raštas. 

Atsakymo data: 2017-05-08

Projektu turi būti siekiama stebėsenos rodiklių – paramą gavusios mokyklos ir švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo neformalaus ugdymo programose. 
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 86 punktu,  projekto vykdytojas projekto metu arba ne vėliau kaip per metus, po projekto pabaigos Įgyvendinančiajai institucijai turės pateikti pasirinktos ugdymo srities ir klasės, kurios mokinių pasiekimus buvo siekta pagerinti, mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis. 

Atsakymo data: 2017-05-08

Ne.  Partneriai gali būti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

Atsakymo data: 2017-05-08

Taip. Tai priklauso nuo pareiškėjo ir partnerių sutarimo, veiklų vykdymo pasiskirstymo, biudžeto sudarymo.

Atsakymo data: 2017-05-08

Teigiamo pokyčio dydis nėra apibrėžtas. Projekto įgyvendinamos veiklos turi prisidėti prie pasirinktos ugdymo srities (dalyko) ir klasės mokinių pasiekimų gerinimo, t.y. teigiamo pokyčio.

Atsakymo data: 2017-05-08

Taip. Projektų finansavimo sąlygų apraše nenumatyti  apribojimai dėl mokyklų iš skirtingų savivaldybių dalyvavimo viename projekte. 

Atsakymo data: 2017-05-08

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma - 115 500,00 eurų, bet už vieną veiklą tobulinančią mokyklą projektui skiriama finansavimo lėšų suma ne didesnė kaip 23 100,00 eurų.

Atsakymo data: 2017-05-08

Perskaičiuoti patiems nereikia, nes Jūsų mokyklos mokinių tam tikro dalyko pasiekimų procentai nurodomi Nacionalinio egzaminų centro mokinių pasiekimų išorinio vertinimo ataskaitoje.  
Atkreipiame dėmesį, kad toks vertimas turėtų būti atliktas ne seniau, kaip prieš 3 metus iki paraiškos pateikimo. Mokyklos, neturinčios pasiekimų išorinio vertinimo, projekte dalyvauti negali. 

Atsakymo data: 2017-05-08

Taip. Pavyzdžiui mokykla turi gerus matematikos aštuntokų pasiekimų rezultatus, tačiau prastus ketvirtokų skaitymo. Vadinasi, ji gali dalyvauti viename projekte, kaip veiklą tobulinanti mokykla ir gerinti ketvirtokų skaitymo rezultatus, o kitame projekte - dalyvauti kaip konsultuojanti mokykla ir padėti kitoms mokykloms gerinti matematikos aštuntokų rezultatus (nes šioje srityje ji yra stipresnė).  

Atsakymo data: 2017-05-08

Taip, licencijų įsigijimas tinkamos išlaidos iš 4 biudžeto kategorijos. 

Atsakymo data: 2017-05-08

Projekto administravimo paslaugos turi būti apmokamos iš netiesioginių išlaidų. Paslaugas gali teikti išorinis paslaugų tiekėjas.

Atsakymo data: 2017-05-08

Privačios mokyklos gali būti ir pareiškėjais, ir partneriais, jeigu jos teikia bendrojo ugdymo (pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas) paslaugas ir turi ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti.
Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 26 punktu, de minimis pagalbos gavėjui gali būti teikiama de minimis pagalba visuose sektoriuose, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas. Finansavimas de minimis pagalbos gavėjams pagal Aprašo 44–46 punktuose nurodytus reikalavimus teikiamas projekto sutartyje ir Apraše nustatyta tvarka.

Atsakymo data: 2017-05-08

Iš projekto partnerių pirkti paslaugų negalima, tačiau konsultantai gali būti įdarbinti projekte ir gauti darbo užmokestį. 

Atsakymo data: 2017-05-08

Taip. Planuojama, kad kvietimas bus paskelbtas šių metų III-ią ketvirtį.

Atsakymo data: 2017-05-08

Paskelbto kvietimo galimi pareiškėjai yra savivaldybės, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas.
Jeigu mokykloje nevykdote bendrojo ugdymo programų, esate netinkamas pareiškėjas.
Informuojame, kad ikimokyklinio ugdymo mokykloms bus rengiamas atskiras projektų finansavimo sąlygų aprašas. 

Atsakymo data: 2017-05-08

Galimi pareiškėjai pagal priemonę "Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas" yra savivaldybės, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas. Taip pat į projektą turi būti įtrauktas privalomas partneris – ne mažiau kaip 1 mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas (veiklą tobulinanti mokykla). Kitais partneriais gali būti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.
Kurčiųjų reabilitacijos centras nėra bendrojo lavinimo mokykla, todėl šio kvietimo projekte gali dalyvauti tik kaip partneris. Tačiau Jūsų minėti kurčiųjų ugdymo centrai, gali būti ir pareiškėjais, ir partneriais. 

Atsakymo data: 2017-05-08

Ne. Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašo 39 punktu projektai  privalo turėti dalyvaujančių projekte mokyklų ne senesnius kaip 3 metų mokinių pasiekimų išorinio vertinimo duomenis tos klasės ir tos ugdymo srities (dalyko), kurių pasiekimus sieks pagerinti.

Atsakymo data: 2017-05-08

Mokyklų veiklos kokybės išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Tokio vertinimo turėjimas nėra privalomas, tačiau reikalingas siekiant pretenduoti gauti balą pagal naudos ir kokybės vertinimo 2 kriterijų.  Tinkamas bet kada atliktas vertinimas.

Atsakymo data: 2017-05-08

Mokinių pasiekimų išorinį vertinimą atlieka Nacionalinis egzaminų centras. Toks vertinimas turėtų būti atliktas ne seniau, kaip prieš 3 metus iki paraiškos pateikimo. Mokyklos, neturinčios pasiekimų išorinio vertinimo, projekte dalyvauti negali. 

Atsakymo data: 2017-05-08

Pareiškėju (ir partneriu) gali būti ir konsultuojanti, ir veiklą tobulinanti mokykla. Atkreiptinas dėmesys, kad, jei paraišką teiks konsultuojanti mokykla, į projektą turės būti įtrauktos bent dvi veiklą tobulinančios mokyklos, kad būtų pasiektas  PFSA 20 punkte nurodytas privalomas stebėsenos rodiklis. 

Atsakymo data: 2017-05-08