Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas

Nr. 08.1.3-CPVA-V-612

Atnaujinimo data: 2017-01-02

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 27 470 239,00 Eur Iš viso 32 317 928,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 4 847 689,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

1.    Galimi pareiškėjai:

1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas vaikų ligų srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.2. universitetų ligoninės;

1.3. Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos.

2.    Galimi partneriai:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas vaikų ligų srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

2.2. universitetų ligoninės;

2.3. Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos.

Finansuojamos veiklos

1. Remiamos veiklos:

1.1. Vilniaus regiono diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro infrastruktūros modernizavimas – statinių ir (ar) patalpų statyba ir (ar) rekonstravimas ir (ar) remontas ir įrengimas, kad būtų sukurta pacientams ir personalui patogi aplinka, kiemelių įrengimas;

1.2. vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų modeliui įdiegti bei mobilioms konsultacinėms vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros ir vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugoms regionuose teikti reikalingos infrastruktūros sukūrimas: aprūpinimas reikiama įranga ir specialiais automobiliais mobilioms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti;

1.3. vaikų burnos sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas, apimantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias specializuotas odontologijos paslaugas vaikams, aprūpinimą reikiama įranga vaikų odontologijos paslaugoms teikti ir specialiais automobiliais mobilioms (išvažiuojamosioms konsultacijoms) sveikatos priežiūros paslaugoms teikti; modeliui sukurti reikalingų tvarkos aprašų, rekomendacijų ir metodikų parengimą ir reglamentuojantis jų įdiegimą į viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vykdomą odontologijos paslaugų vaikams teikimo praktiką;

1.4. odontologijos paslaugų teikimo vaikams stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas;

1.5. vaikų retų ligų kompetencijos centrų universitetų ligoninėse įsteigimas – statinių ir (ar) patalpų rekonstravimas ir (ar) remontas bei reikiamos medicinos ir kitos įrangos bei baldų įsigijimas;

1.6. vaikų retų ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašų, rekomendacijų ir metodikų parengimas, retomis ligomis sergančių vaikų pacientų registracijos posistemės ir nuotolinio konsultavimo  linijų  sukūrimas ir įdiegimas praktikoje;

1.7. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių specializuotas (antrinio ir (ar) tretinio lygio) viešąsias paslaugas vaikams, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, tiesiogiai susijusių su vaikams skirtų paslaugų teikimu, statyba ir (ar) rekonstravimas, ir (ar) remontas;

1.8. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių specializuotas (antrinio ir (ar) tretinio lygio) viešąsias paslaugas vaikams, aprūpinimas medicinos ir kita įranga, baldais, skirtais vaikų ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui užtikrinti;

1.9. efektyvesniam III lygio ambulatorinių ir stacionarinių specializuotų paslaugų vaikams organizavimui ir teikimui reikalingos infrastruktūros Vilniaus mieste modernizavimas ir optimizavimas – statinių ir (ar) patalpų statyba, reikiamos medicinos ir kitos įrangos ir baldų įsigijimas.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
30 029 401 25 524 991 4 504 410 0 0 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
2 288 527 1 945 248 343 279 0 0 0 0

32 317 928

27 470 239 4 847 689 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.N.601 „Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“ Skaičius 50000 76000
R.S.363 „Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų“ Apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui 4 3
R.N.639 „Suteikta vaikų ir paauglių psichiatrijos ir  vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos konsultacinės paslaugų“ Skaičius 900 1800
R.N.637 „Vaikai, kuriems patvirtinta retos ligos diagnozė“ Skaičius 0 1000
P.S.363 „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“ Skaičius 2 10
P.S.371 „Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms“ Skaičius 6 30
P.N.640 „Sukurta ir įdiegta odontologinių paslaugų teikimo stebėsenos ir vertinimo sistema“ Skaičius 1 1
P.N. 603 Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai Skaičius 0 5

Kontaktai

  • LR Sveikatos apsaugos ministerija, Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr.specialistė Joana Kulingauskaitė, tel. (8-5) 266 1484, el. paštas joana.kulingauskaite@sam.lt

  • Įgyvendinančioji institucija
    Centrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt Tel.: (8 5) 251 44 00
  • Atsakinga ministerija
    Sveikatos apsaugos ministerija Komunikacijos skyrius ministerija@sam.lt Tel.: (8 5) 266 14 02