BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas Prienų mieste telkiant mokyklų bendruomenes ugdymo turiniui atnaujinti

No. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0032

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor Prienų rajono savivaldybės administracija
Region Prienai district
Implement IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS
Priority PRIORITY AXIS 9. EDUCATING THE SOCIETY AND STRENGTHENING THE POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES
Invitation number 09.2.1-ESFA-K-728-02

Jau dešimtmetį Lietuvoje atsisakyta nacionalinių ikimokyklinio ugdymo(si) programų. Ugdymo(si) turinį gali kurti kiekvienas ikimokyklinio ugdymo teikėjas. Laikomasi principo, kad ugdymo(si) turinio samprata turi būti dinamiška, ugdymo(si) turinys nėra baigtinis, pedagogas laisvas jį keisti, reaguodamas į vaikų patirtį, poreikius, interesus, galimybes. Prienų miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos organizuodamos ugdymą, taip pat atsižvelgia į individualius ugdytinių poreikius, tėvų lūkesčius. Tačiau vis dar išlieka ugdymo kokybės nepakankamumo problema. Visų trijų Prienų miesto darželių veiklos kokybės įsivertinimai bei Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atlikta ugdymo planavimo ir organizavimo analizė, rodo, kad darželių ugdymo turinys nepakankamai dera su ugdytinių pasiekimų vertinimu, į ugdymą nepakankamai įsitraukia bendruomenės nariai. Projekto tikslas – siekiant ugdymo kokybės telkti Prienų miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų bendruomenes ugdymo turinio atnaujinimui. Projekto metu Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius drauge su konsultuojančiais partneriais telks kiekvienos įstaigos bendruomenes ugdymo turinio atnaujinimui, remiantis LR galiojančiais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais bei tarptautinės „Step by Step“ asociacijos (angl. – International Step by Step Association – ISSA) švietimo ekspertų iš įvairių šalių pastangomis parengtais Tarptautiniais kokybiškos pedagogikos principais „Kompetentingi XXI-ojo amžiaus pedagogai“, grindžiamais visuminiu požiūriu į besimokančiojo kompetencijų ugdymą mokykloje. Projekto metu visų trijų Prienų miesto darželių bendruomenės parengs bei išbandys atnaujintas ugdymo programas, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemas, atliepiančias kiekvienos įstaigos savitą kontekstą. Projekto įgyvendinimas leis pagerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę Prienų mieste, užtikrinti geresnį vaikų pasirengimą mokyklai.


Application information

Application receipt date: 28.01.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation (04.06.2019)
2. Benefit result Yes (04.06.2019) 61.00
Project value in application: 70 680,90 Eur
Funding requested for 69 295,00 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items