Nr. 09-063-P

Teikiama nuo
2024-01-31 08:00
Teikiama iki
2024-04-01 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
3 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Sveikatos apsaugos ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  11-002-02-11-01-03-03  Inovatyvių specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo modelių kūrimas ir išbandymas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 
 • Tikslinės grupės

  Projekto tikslinės grupės:

  • onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centro specialistai;
  • sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programas;
  • kiti specialistai, dalyvaujantys onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo ir (ar) organizavimo procesuose.
 • Galimi pareiškėjai

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Pagal šį PFSA finansuojamos veiklos atitinka Pažangos priemonės aprašo III skyriaus „Plėtros programos pažangos priemonės veiklų suvestinė“ 3 veiklos „Pažangių ir įrodymais pagrįstų technologijų sveikatos sektoriuje diegimas“ 3.3 poveiklę „Inovatyvių specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo modelių kūrimas ir išbandymas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“.

  Įgyvendinant Pažangos priemonę investicijos bus skiriamos onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų įdiegimui įgyvendinant bandomąjį programų koordinavimo projektą. 

  Remiamos veiklos: 

  - onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centrų bandomoji veikla, įskaitant naujų tyrimo metodų ir (arba) organizavimo būdų išbandymą;

  - pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų mokymai kokybiškai teikti onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų asmens sveikatos priežiūros paslaugas, mokymų programų parengimas;

  - asmens sveikatos priežiūros ir kitų specialistų, dalyvaujančių onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo ir (ar) organizavimo procesuose, mokymai onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų organizavimo ir (ar) koordinavimo klausimais, mokymų programų parengimas;

  - onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų komunikacinė veikla, komunikacijos plano parengimas; 

  - konferencijos, skirtos onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centrų bandomosios veikos rezultatams pristatyti, organizavimas.

  Iki projekto sutarties sudarymo pareiškėjas su partneriu turi sudaryti partnerystės sutartį, kurioje turi būti nustatytos tarpusavio teisės, lėšų pasiskirstymas, vykdomos veiklos, pareigos ir atsakomybės įgyvendinant projektą. Partnerystės sutartis administruojančiajai institucijai turi būti pateikta kartu su pasirašyta projekto sutartimi.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

  Projektas priskiriamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui. Taikant Reglamento (ES) 2021/1060 63 straipsnio 3 dalies nuostatą dėl ESF+, su veiksmais susijusios išlaidos gali būti priskirtos bet kuriam Investicijų programos įgyvendinimo regionui nepriklausomai nuo to, kuriam Investicijų programos regionui atitenka investicijos kuriama nauda, kadangi projektas padeda siekti Investicijų programos konkretaus uždavinio, pagal kurį jis finansuojamas, tikslų.

  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

  Projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2029 m. spalio 1 d.

  Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede „Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašas ir jų vertinimo metodika“.

  Projektui taikomos matomumo ir informavimo priemonės nurodytos PAFT VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“. Papildomi matomumo reikalavimai nenustatomi.

  Projekto parengtumo reikalavimas – PĮP (PAFT 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“) iki pateikiant VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) privalo būti suderintas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

  Projekto veiklos turi būti įgyvendintos per 36 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo. Prireikus projekto veiklos gali būti pratęstos pagrįstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki 2029 m. spalio 1 d.

  Projekto veiklos gali būti pradėtos vykdyti iki projekto sutarties pasirašymo, tačiau turi atitikti PAFT ir PFSA nuostatas. Visos projekto veiklos negali būti baigtos iki pareiškėjui pateikiant PĮP.

  Pareiškėjas ir (ar) partneris, vykdydamas projekto veiklas iki projekto sutarties pasirašymo, įsipareigoja, kad projekto veiklos atitiks PFSA numatytas finansuoti projekto veiklas, o patirtos išlaidos bus tinkamai dokumentuotos, patirtos vadovaujantis PAFT ir PFSA nuostatomis bei tinkamos finansuoti ESF+ lėšomis. Pareiškėjas ir (ar) partneris prisiima riziką apmokėti administruojančiosios institucijos pripažintas netinkamomis finansuoti išlaidas.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiamas HP laikymasis. HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ir kitų aspektų), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą.

  Pareiškėjas turi įvertinti,  kad tikslinės grupės nariai gali turėti specialiųjų poreikių, į kuriuos reikia atsižvelgti (pvz., parinkdamas veiklos vietą, prieinamą žmonėms su judėjimo negalia, parinkdamas tinkamas mokomąsias priemones akliesiems ar silpnaregiams ir pan.), taip bus prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo rengiant ir įgyvendinant Apraše nurodytas veiklas.

  Projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo priede „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“. 

  Įvertinus Investicijų programos 4.8 uždavinio „Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą“ poveikį šešiems aplinkos veiksniams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje nustatyta, kad reforma pagal planuojamų įgyvendinti veiklų pobūdį neturi jokio poveikio visiems šešiems aplinkos tikslams arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, atsižvelgiant į jos pobūdį, ir todėl laikoma, kad ji atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą.

  Projekto įgyvendinimo metu turi būti nepažeidžiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatos: žmogaus orumo, asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos reikalavimų.

  Projektuose neturi būti numatyta veiksmų, kurie galėtų riboti ar pažeisti Chartijoje numatytas pagrindines teises.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai, kurie nėra nurodyti PAFT, nenustatyti.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti įgyvendintos per 36 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo. Prireikus projekto veiklos gali būti pratęstos pagrįstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki 2029 m. spalio 1 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede: https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  Kryžminis finansavimas netaikomas.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  Projekto vykdytojui, vadovaujantis PAFT numatytomis sąlygomis, gali būti mokamas avansas.

  Projekto išlaidos įgyvendinimo metu apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas, supaprastintai apmokamas išlaidas arba kartu derinant šias abi apmokėjimo formas.

  Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai nustatyti PAFT VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, patvirtintose viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2023/8-246 (https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams).

  Projektui taikomi supaprastinti išlaidų dydžiai, kurie nurodyti punkte „Projektų veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai“
   
  Projekto vykdytojas teikia administruojančiajai institucijai informaciją apie ESF+ projekto dalyvius vadovaudamasis PAFT IV skyriaus 6 skirsniu ir Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m.  birželio 11 d.  įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, patvirtinta Projekto dalyvių informacijos administravimo instrukcija (aktuali versija), kuri skelbiama https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-dalyviu-informacijos-administravimo-instrukcija

  Pagal Aprašą netinkamos finansuoti projekto lėšomis išlaidos nustatytos PAFT VII skyriaus „Projektų išlaidų reikalavimai“ 3 skirsnyje „Netinkamos finansuoti išlaidos“. Be kitų šiame skirsnyje nurodytų reikalavimų, ESF+ finansavimo reikalavimų neatitinkančiomis išlaidomis taip pat laikomos: 

  - naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  - nepiniginis projekto vykdytojo / partnerio įnašas.

  Supaprastintai apmokamos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei galimybė jas apmokėti supaprastintai iš anksto (iki projekto sutarties sudarymo) yra įtraukta į Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registrą, skelbiamą Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainės www.esf.lt skiltyje „Metodinės pagalbos centras“.

  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai gali būti įtraukti ir laikotarpiu po projekto sutarties pasirašymo iki projekto veiklų pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. spalio 1 d.

  Projektų įgyvendinimo metu administruojančiai institucijai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotosios sumos ar fiksuotosios normos buvo netinkamai nustatytos, patikslinti dydžiai ar jų taikymo sąlygos taikomi projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžių ar jų taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

 • ES fondų lėšos
  2 550 000.00
 • ES fondas
  Europos socialinis fondas +
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  450 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01   Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM.  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-02   Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. 
  FS-01-03    Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM. 
   FS-01-04   Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. 
  FN-01    7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  7 proc.
  FN-05-01    Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-02    Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-03    Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-04   Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. 
  FN-05-05    Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-06   Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-07   Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Kiti priedai: 

  -    įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;

  -    dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) ir kt.);

  -    dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašas, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, valandinis įkainis, jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos institucijos pareigybėms. Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, 2–3 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis darbo užmokesčio paskyrimo ir išmokėjimo faktą);

  -    pareiškėjo ir (ar) partnerio įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentas (juridinio asmens valdymo organo, turinčio kompetenciją priimti atitinkamą sprendimą, ministerijos, kaip asignavimų valdytojos, garantinis raštas, banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.).

 • PĮP suderinimas su atsakinga institucija
  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
 • Priedai

  Projekto sutarties forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad (žr. „23. PAFT 3 priedas“)

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius  P-11-002-02-11-01-22 P.B.2.0518   Subjektų skaičius 
  Specialistai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo ar perkvalifikavimo veiklose  P-11-002-02-11-01-59 P.S.2.1520   Asmenys  600 
  Pacientų pasitenkinimas gautomis paslaugomis  R-11-002-02-11-01-27 R.S.2.3529   Procentai  70 
  Specialistų, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo ar patobulino kvalifikaciją, dalis  R-11-002-02-11-01-56 R.S.2.3524   Procentai  90 
 • Taikomi teisės aktai

  PAFT: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd3d3843f26111ecbfe9c72e552dd5bd

  PFSA: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5800f3b0b5cb11ee9269b566387cfecb?positionInSearchResults=8&searchModelUUID=3f003cda-4530-4220-b783-3291bee079f3

  Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pažangos priemonės aprašas) patvirtintą 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 23:

  1.1.    bendrieji teisės aktai:

  1.1.1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės;

  1.1.2. 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. C(2022)5742, kuriuo patvirtinta 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programa (toliau – Investicijų programa);

  1.1.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, kuriuo patvirtintos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės (toliau – Administravimo taisyklės) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT).

  1.2. specialieji teisės aktai:

  1.2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio  vėžio ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo“;

  1.2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-548 „Dėl Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  1.2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“;

  1.2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“;

  1.2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centrų skyrimo ir onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “.

 • Kontaktai

  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė:

  Dalia Martusevičienė, tel. 8 616 37202, d.martuseviciene@cpva.lt