Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.

Privatumo politika
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

„Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927

Atnaujinimo data: 2019-05-15

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 9 936 572,00 Eur Iš viso 10 813 327,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 876 755,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

 

Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; projektų, apimančių Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);

privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;

savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

Finansuojamos veiklos

Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų (toliau – gyventojai) esamą socialinę atskirtį:

bendrųjų socialinių paslaugų (pvz.: maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:

naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas (neformalus švietimas (taip pat neformalusis profesinis mokymas); savanoriška veikla; praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje);

informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (taip pat neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz., profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos).

Bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas:

gyventojų informavimas, konsultavimas, mokymas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą;

verslo pradžiai reikalingos pagalbos jauniems verslo subjektams teikimas (informavimo, konsultavimo (įskaitant mentorystę), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas, taip pat verslo pradžiai reikalingų priemonių teikimas).

Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1.3.1–1.3.3 papunkčiuose nurodytų veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (taip pat bendradarbiavimas su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis).

Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, savanoriškoje veikloje ketinančių dalyvauti asmenų ir savanorius priimančių organizacijų konsultavimas, informavimas, savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikalinga 1.3.1–1.3.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
LRV lėšos Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
11032769 8723586,00 769727,00 769728,00 384864,00 0,00 384864,00
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
1427042 1212986,00 107028,00 107028,00 53514,00 0,00 53514,00
12459811            

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
P.S.376 „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ Skaičius 0,00 2463,00
R.S.377 „BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“ Procentai 0,00 20,00
R.S.378 „Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“ Procentai 0,00 10,00
P.B.020 „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ Skaičius 0,00 49,00

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse Pasiekta reikšmė
1 Sėkmingai veikiančių socialinių verslų dalis nuo visų ESF investicijas gavusių socialinių verslų 12 mėn. po projekto pabaigos 100.00 2.00 0
2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 15.00 65.00 0
3 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
4 Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje 1500.00 10.00 0
5 Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje 15.00 2.00 0
6 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 5.00 10.00 0
7 Suteiktos konsultacijos 508.00 508.00 0
8 Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis 397.87 1.00 0
9 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 27.00 27.00 0
10 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 3.00 0
11 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 27.00 59.00 0
12 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 3.00 0
13 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai 23.00 42.00 0
14 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas 13800.00 120.00 0
15 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 4.00 0
16 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 5.00 340.00 0
17 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
18 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 40.00 70.00 0
19 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
20 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 5.00 35.00 0
21 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
22 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 30.00 60.00 0
23 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 3.00 0
24 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 15.00 55.00 0
25 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 5.00 5.00 0
26 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 5.00 10.00 0
27 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
28 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 60.00 80.00 0
29 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 20.00 20.00 0
30 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 5.00 5.00 0
31 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 5.00 545.00 0
32 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 1.00 0
33 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 1.00 0
34 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 25.00 25.00 0
35 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 1.00 0
36 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 25.00 25.00 0
37 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
38 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 10.00 20.00 0
39 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
40 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 5.00 95.00 0
41 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 5.00 10.00 0
42 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 1.00 0
43 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 115.00 115.00 0
44 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 4.00 4.00 0
45 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 50.00 50.00 0
46 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 4.00 0
47 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 40.00 182.00 0
48 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
49 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 70.00 140.00 0
50 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 4.00 0
51 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 185.00 256.00 0
52 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 1.00 0
53 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 15.00 15.00 0
54 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 1.00 0
55 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 20.00 20.00 0
56 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 3.00 0
57 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 24.00 84.00 0
58 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 3.00 0
59 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 24.00 84.00 0
60 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 6.00 0
61 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 20.00 83.00 0
62 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 4.00 0
63 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 10.00 275.00 0
64 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 15.00 30.00 0
65 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
66 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 15.00 30.00 0
67 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
68 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 112.00 0
69 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 36.00 169.00 0
70 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 118.00 0
71 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 127.00 647.00 0
72 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 118.00 0
73 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 127.00 647.00 0
74 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 15.00 215.00 0
75 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 3.00 0
76 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 15.00 30.00 0
77 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
78 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 40.00 175.00 0
79 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
80 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 190.00 823.00 0
81 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 8.00 0
82 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 30.00 358.00 0
83 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 5.00 0
84 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 30.00 60.00 0
85 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
86 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 50.00 76.00 0
87 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
88 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 52.00 318.00 0
89 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 4.00 0
90 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 26.00 52.00 0
91 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
92 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 80.00 1308.00 0
93 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 14.00 0
94 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 85.00 170.00 0
95 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
96 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 10.00 566.00 0
97 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 7.00 0
98 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 78.00 322.00 0
99 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 4.00 0
100 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 83.00 166.00 0
101 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
102 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 578.00 723.00 0
103 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 3.00 0
104 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 30.00 60.00 0
105 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
106 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 50.00 175.00 0
107 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 3.00 0
108 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 151.00 302.00 0
109 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
110 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 25.00 95.00 0
111 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 3.00 0
112 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 20.00 30.00 0
113 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 2.00 0
114 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 25.00 110.00 0
115 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 3.00 0
116 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 60.00 60.00 0
117 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 1.00 0
118 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 68.00 188.00 0
119 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 3.00 0
120 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00 1.00 0

Paskutinė atnaujinimo data:

Kontaktai

  • Institucija
    Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
  • Atsakinga ministerija
    Vidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt Tel.: (8 5) 271 85 51