Nr. 03-016-K

Teikiama nuo
2024-01-31 08:00
Teikiama iki
2024-03-29 17:00 Liko 35 d. 2 val.
Finansavimo suma
11 848 614.50 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Energetikos ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji Lietuvos transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  03-001-06-03-03-02
  03-001-06-03-03-02-01
  03-001-06-03-03-02-02
  Veikla - Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas
  Poveiklė - Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba.
  Poveiklė -  Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių.
 • Tikslinės grupės

  Privatūs juridiniai asmenys, gaminantys arba ketinantys gaminti biometano dujas.

 • Galimi pareiškėjai

  Privatūs juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės.

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Privatūs juridiniai asmenys.

 • Finansuojamoji dalis

  03-001-06-03-03-02-01 poveiklės „Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba“:
  40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra vidutinė arba didelė įmonė;
  45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra labai maža arba maža įmonė.

  03-001-06-03-03-02-02 poveiklės „Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių“:
  25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra vidutinė arba didelė įmonė;
  30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra labai maža arba maža įmonė.

 • Nuosavo įnašo dalis

  03-001-06-03-03-02-01 poveiklės „Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba“:
  Ne mažiau kaip 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra vidutinė arba didelė įmonė;
  Ne mažiau kaip 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra labai maža arba maža įmonė.

  03-001-06-03-03-02-02 poveiklės „Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių“:
  Ne mažiau kaip 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra vidutinė arba didelė įmonė;
  Ne mažiau kaip 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai)  yra labai maža arba maža įmonė.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą remiama veikla – Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas. Išskiriamos poveiklės:

  1.1. Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba.

  1.2. Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių.

  2. Projektų atrankos būdas – konkursas. Projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Taisyklių 2 priede, ir Aprašo 9 punkte nustatytą specialųjį atrankos kriterijų.  Jei projektas neatitinka bent vieno iš bendrųjų projektų atrankos kriterijų arba specialiojo projektų atrankos kriterijaus – projekto įgyvendinimo planas (toliau – PĮP) atmetamas.

  3. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 9 punkte. Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. 

  4. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 9 punkte. 

  5. Galimi pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės įmonės (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje) ir didelės įmonės.

  6. Pareiškėju gali būti įmonė, registruota ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veikla mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur. 

  7. Pagal Aprašą galimi partneriai yra privatūs juridiniai asmenys. PĮP gali būti teikiamas su partneriais pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo susitarimus dėl veiklos,  nurodytos Aprašo 2.1 papunktyje.

  8. Projektais turi būti siekiamas įgyvendinti priemonės produkto rodiklis – instaliuotų naujų biometano dujų gamybos įrenginių suminis pajėgumas – 11,68 MW. Rodiklis turi būti pasiektas iki 2026 m. kovo 31 d.

  9.  Pagal Aprašą projektams įgyvendinti skiriama iki 11 848 614,50 Eur (vienuolikos milijonų aštuonių šimtų keturiasdešimt aštuonių tūkstančių šešių šimtų keturiolikos eurų ir 50 centų) EGADP lėšų, iš šios sumos:

  9.1. iki 8 000 000,00 Eur (aštuonių milijonų eurų ir 00 centų – projektams, įgyvendinamiems pagal Aprašo 2.1.1 papunktyje nurodytą poveiklę, finansuoti;

  9.2. iki 3 848 614,50 Eur (trijų milijonų aštuonių šimtų keturiasdešimt aštuonių tūkstančių šešių šimtų keturiolikos eurų ir 50 centų – projektams, įgyvendinamiems pagal Aprašo 2.1.2 papunktyje nurodytą poveiklę, finansuoti.

  10. Vienas pareiškėjas kvietimo teikti PĮP metu gali pateikti tik vieną PĮP (Taisyklių 1 priedas). Projektai negali būti skaidomi į atskiras dalis. Projektai, įgyvendinami pagal Aprašo 2.1.1 papunktyje nurodytą poveiklę, turi įtraukti visus biodujų ir biometano gamybai reikalingus technologinius komponentus, komunikacijas, inžinerinę infrastruktūrą ir statinius, jeigu tokie statiniai reikalingi projekto įgyvendinimui. Projektai, įgyvendinami pagal Aprašo 2.1.2 papunktyje nurodytą poveiklę, turi įtraukti technologinę įrangą, susijusią su biodujų valymo įrenginių įrengimu prie jau veikiančių biodujų gamybos reaktorių.  

  11. Finansavimas neteikiamas projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  12. Pagal Aprašą finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.

  13. Pagal Aprašą teikiamo projekto veiklų įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka. Visos projektų veiklos turi būti baigtos iki 2026 m. kovo 31 d. 

  14. Projektai prisidės prie 2021 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2106 priede nustatyto bendrojo rodiklio „Įdiegti papildomi atsinaujinančiosios energijos veikimo pajėgumai“ didinimo.

  15. Biometano dujų gamybai turi būti naudojamos žaliavos, nurodytos Metodikos 17 ir 18 punktuose, išskyrus žaliavas, nurodytas Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, 6 punkte. Nuotekų šlamas biodujų gamybai gali būti naudojamas tik tuo atveju, jeigu biodujos yra gaminamos anaerobinio skaidymo (fermentacijos) būdu.

  16. Pareiškėjas, teikdamas PĮP, turi užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu bus vadovaujamasi Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir Valstybiniu atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo“. 

  17. Iki biometano dujų gamybos pradžios gamintojas privalo  būti sertifikuotas pagal vieną iš Europos Komisijos patvirtintų nepriklausomų sertifikavimo schemų ir esant poreikiui įrodyti gaminamų biometano dujų atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimo kriterijams, įtvirtintiems Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

  18. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad biodujų gamybos atveju degazuotojo substrato saugykla uždengiama dujoms nepralaidžiu dangčiu.

  19. PĮP turi būti nurodytas unikalus žemės sklypo numeris, kuriame bus įgyvendinamas projektas, ir (arba) pastato unikalus numeris, jei projektas įgyvendinamas pastate.

  20. Kartu su PĮP pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

  20.1. laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią, kad biometano dujų gamyba bus vykdoma iš žaliavų, nurodytų Metodikos 17 ir 18 punktuose;

  20.2. deklaraciją, kad bus laikomasi reikalavimų, nustatytų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane, patvirtintame  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo“;

  20.3.  informaciją dėl reikalavimo būti sertifikuotam pagal vieną iš Europos Komisijos patvirtintų nepriklausomų sertifikavimo schemų, nurodant, kada bus pateikiamas sertifikatas, kaip nurodyta Aprašo 1 priedo 1 punkte;

  20.4. paaiškinimą ir pagrindžiančius dokumentus, jei biometano gamybai naudojama žaliava taikant produkto vertės grandinės principus;

  20.5. nekilnojamojo turto nuosavybę ar jo valdymą kitais teisėtais pagrindais įrodančius dokumentus arba valstybinės žemės sklypo nuomos ar panaudos sutartį, registruotą VĮ Registrų centre, kurioje įtvirtintas savininko arba valstybinės žemės patikėtojo sutikimas statyti statinius ir (ar) vykdyti projekte numatytas veiklas, arba atskirą savininko arba valstybinės žemės patikėtinio sprendimą statyti statinius ir (ar) vykdyti projekte numatytas veiklas, kuris turi galioti visą investicijų tęstinumo laikotarpį;

  20.6. pareiškėjas, ne nuosavybės teise valdantis nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, turi pateikti su šio turto savininku sudarytą susitarimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriame būtų nustatyti tarpusavio įsipareigojimai dėl pareiškėjo ar projekto vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo–perėmimo, jeigu pateikus paraišką, projekto įgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu pasibaigtų arba nutrūktų teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar projekto vykdytojas valdo tiesiogiai su projektu susijusį turtą; susitarime taip pat turi būti nustatytos turto, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto lėšos, perleidimo–perėmimo sąlygos; susitarimas turi galioti visą investicijų tęstinumo laikotarpį. Ši nuostata taikoma tik tokiu atveju, jei turto valdymo teisė įregistruota trumpesniam laikotarpiui, nei numatytas investicijų tęstinumo laikotarpis; 

  20.7. dokumentus, įrodančius projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytas sutartis, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas);

  20.8. finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus. Pareiškėjo ir (ar) partnerio lėšų šaltiniai, kuriais įgyvendinamas projektas ar jo dalis, turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs paraiškos pateikimo metu. Aiškiai apibrėžtais, patikimais, tinkamais, pakankamais ir realiais finansavimo šaltiniais gali būti laikomi:

  20.8.1. kredito įstaigos paskola. Jei pareiškėjo ir (arba) partnerio planuojamas nuosavų lėšų šaltinis yra kredito įstaigos paskola, pateikiamas kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą;

  20.8.2. pareiškėjo ir (arba) partnerio piniginės lėšos. Su paraiška pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą lėšų sumą, ir (ar) informacija apie lėšų šaltinį, numatomos pajamos, pelnas, nepaskirstytini rezervai ar kt.);

  20.8.3. kiti finansavimo šaltiniai.

  20.9. pareiškėjo ir (arba) partnerio įsipareigojimą padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, įrodančius dokumentus;

  20.10. projekto metu planuojamos įdiegti įrangos projektinius sprendinius, kuriuose atsispindėtų dotacijos lėšomis įsigyjamos įrangos aprašymas, planuojamos įdiegti įrangos pajėgumai (kubiniais metrais), planuojamas metinis sunaudojamas žaliavų kiekis (tonomis), ir pagrindiniai techniniai parametrai, taip pat dujų tinklų, prie kurių bus prijungiama įrengti planuojama įranga, operatoriaus išduotos preliminarios prijungimo sąlygos;

  20.11. informaciją, nurodant koks atliekų kiekis bus naudojamas iš vykdomos kitos pareiškėjo arba jo susijusios įmonės veiklos ir objektų adresus, kur bus įgyvendinamas projektas ir iš kur bus vežamas aukščiau nurodytas atliekų kiekis (jei taikoma, kaip nurodyta Aprašo 9 p. 4 papunkčio reikalavime);

  20.12. preliminarų projekto darbų grafiką;

  20.13. metines finansines ataskaitas – pareiškėjo (partnerio (-ių) paskutinių finansinių metų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijas (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui);

  20.14.  smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją (toliau – SVV deklaracija), kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 4-250 redakcija), jei pareiškėjas (partneris (-iai) yra labai maža, maža arba vidutinė įmonė arba deklaraciją, patvirtinančią, kad pareiškėjas (partneris (-iai) yra didelė įmonė. SVV deklaracija teikiama Microsoft Excel formatu;

  20.15. Informaciją apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus (pagal Taisyklių 1 priedo 3 priede nurodytą formą);

  20.16. Informaciją apie pareiškėjui (partneriui (-iams) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) (pagal Taisyklių 1 priedo 4 priede nurodytą formą);

  20.17. Projekto vykdytojas turi įgyvendinti privalomus matomumo ir informavimo reikalavimus, numatytus Taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje. Papildomi matomumo ir informavimo reikalavimai, nenumatyti Taisyklėse, nėra taikomi.

  20.18. vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, pareiškėjas turi atlikti ir kartu su PĮP pateikti administruojančiajai institucijai poveikio aplinkai vertinimą ir atrankos procedūrą bei pateikti už šių dokumentų išdavimą atsakingos institucijos išduotus dokumentus, patvirtinančius nurodytų procedūrų atlikimą (jeigu taikoma) arba pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos;

  20.19. vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis atliktą „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą (jeigu taikoma) arba pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos;

  20.20. dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas, kuriame bus diegiamas projektas, yra biometano jėgainės statybai tinkamos paskirties;

  20.21. esant poreikiui iki prijungimo prie dujų sistemos vietos tiesti vamzdyną per kitiems savininkams priklausančius sklypus, – šių sklypų savininkų sutikimus;

  20.22. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą, laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kt.) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių;

  20.23. Partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), pagal Taisyklių 1 priedo 1 priede pateiktą formą;

  20.24. Informaciją apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius), jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), pagal Taisyklių 1 priedo 2 priede pateiktą formą.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Horizontaliųjų principų (toliau – HP) laikymosi reikalavimai:

  Projekto veiklos tiesiogiai prisideda prie klimato kaitos švelninimo tikslų ir 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane numatyto darnaus vystymosi horizontaliojo principo, nes dėl biometano naudojimo yra mažinamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) emisijos. Projektų veiklos taip pat atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, kurio vertinimas pateikiamas Aprašo 1 priede.

  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai:

  Neutralus. Veikla nepažeidžia Chartijos pagrindinių teisių:  orumo, asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės, asmens duomenų, prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų, teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu, lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių, vaiko teisių, gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo, solidarumo ir darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1. Investicijų tęstinumas turi būti užtikrintas 5 metus po projekto finansavimo pabaigos. Visą investicijų tęstinumo laikotarpį, projekto vykdytojai:

  1.1. negali pakeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teisių, jei dėl to įmonė įgytų nederamą pranašumą;

  1.2. negali iš esmės pakeisti veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdžio, tikslų arba vykdymo sąlygų, jei tai pakenktų projekto tikslams. 

  2. Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Aprašo 11.1 papunktyje, jis turi grąžinti projektui finansuoti išmokėtų lėšų sumą, proporcingą reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui. 

  3. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos projekto vykdytojas administruojančiajai institucijai turi teikti ataskaitas apie kiekvienais kalendoriniais metais pagamintą ir į dujų tinklus pateiktą biometano dujų kiekį.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Pagal Aprašą teikiamo projekto veiklų įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. 

  Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka. Visos projektų veiklos turi būti baigtos iki 2026 m. kovo 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Aprašą projekto veiklų finansavimas yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 straipsnio 10 dalį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–6 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos energetikos infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Projektų valstybės pagalbos atitikties Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka administruojanti institucija pagal Aprašo 2 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

  2. Valstybės pagalba neteikiama:

  2.1.  jeigu pareiškėjas ir (arba) partneris, ir (arba) ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas ir (arba) partneris, yra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas arba partneris ir visos jo (-ų) pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo 3 straipsnį susijusios įmonės;

  2.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame Lietuvos Respublikoje suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;

  2.3. ūkio subjektams, patenkantiems į Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 3 dalies taikymo sritį;

  2.4. jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnyje. 

  3. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  3.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  3.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusi su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus, didžiausia pagalbos suma neviršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio s punkte nustatytos pagalbos ribos, o didžiausias pagalbos intensyvumas neviršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 straipsnio 7 dalyje nustatyto pagalbos intensyvumo.

  4. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnio 5 dalyje.

  5. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamentą, o Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Ministerija) priėmus sprendimą finansuoti projektą, per 20 darbo dienų Ministerija registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

  6. Turi būti užtikrintas dokumentų saugojimas 10 finansinių metų nuo datos, kada paskutinį kartą pagal schemą buvo suteikta individuali pagalba, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 12 straipsnyje. Už šio reikalavimo įgyvendinimą atsakinga administruojančioji institucija.

  7. Tais atvejais, kai skiriama pagalbos suma viršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, informacija apie skirtą pagalbą per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos turi būti pateikta į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę. Už šio reikalavimo įgyvendinimą atsakinga Energetikos ministerija.

  8. Užtikrinti, kad įgyvendinant valstybės pagalbos schemą, kuriai taikoma išimtis pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, vadovaujantis šio reglamento 11 straipsnyje nustatyta tvarka, Europos Komisijai turi būti perduodama informacijos apie tokią pagalbą santrauka pagal šio reglamento II priede pateiktą standartinę formą. Užpildyta forma Europos Komisijai perduodama per Konkurencijos tarybą. Už šio reikalavimo įgyvendinimą atsakinga Energetikos ministerija. 

  9. Reglamento specialiosios III skyriaus sąlygos nustatytos 41 straipsnyje:

  9.1.  Pagalba teikiama, jei yra tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.

  9.2.  Investicinė pagalba teikiama naujiems arba atnaujintiems įrenginiams. Pagalbos suma nepriklauso nuo pagaminamos energijos kiekio.

  10. Paaiškėjus, kad buvo suteikta neteisėta ir (arba) nesuderinama pagalba, jos grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d.  nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Projektai turi atitikti specialųjį atrankos kriterijų „Pareiškėjo patirtis ir vidutinės metinės pajamos“, kurio vertinimo metodas nustatytas Aprašo 9 punkte: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c2e1850eca011ecb2618cb58b54cd29/asr 

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 9 punkte: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c2e1850eca011ecb2618cb58b54cd29/asr

  Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai.

 • Reikalavimai

  1. Projekto išlaidos turi atitikti Taisyklėse išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2. Netinkamos finansuoti išlaidos:

  2.1. pridėtinės vertės mokestis;

  2.2. įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  2.3. biometano dujų gamybos įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų tinklų išlaidos, išskyrus dujų kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimo, apskaitos, kokybės kontrolės, duomenų perdavimo įrangos ir įrengimo išlaidas, jeigu jos yra tiesiogiai patirtos pareiškėjo;   

  2.4. transporto priemonių pirkimo išlaidos, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

  2.5. žemės pirkimo ir (ar) nuomos išlaidos;

  2.6. projektą vykdančių ir (ar) projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių ir kelionių išlaidos;

  2.7. netiesioginės išlaidos;

  2.8. biometano gamybai naudojamų žaliavų įsigijimo, tvarkymo, transportavimo išlaidos;

  2.9. poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimo išlaidos;

  2.10. projekto įgyvendinimui reikalingų leidimų išdavimo išlaidos;

  2.11. privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas išlaidos;

  2.12. projekto vykdytojo nepiniginis įnašas;

  2.13. projektą vykdančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos.

  3. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis yra: 

  3.1. Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba:

  3.1.1. 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra vidutinė arba didelė įmonė;

  3.1.2. 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra labai maža arba maža įmonė.

  3.2.  Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių:

  3.2.1. 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra vidutinė arba didelė įmonė;

  3.2.2. 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai)  yra labai maža arba maža įmonė.

  4. Projekto finansuojamoji dalis kiekvienam valstybės pagalbos gavėjui (įskaitant partnerį (-ius) nustatoma atskirai.

  5. Projekto vykdytojo prašymu, avanso mokėjimai atliekami Taisyklėse nustatyta tvarka.

  6. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  7. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki PĮP pateikimo administruojančioje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

  8. Maksimali projektui galima skirti lėšų suma vienam projektui:

  8.1.  4 mln. eurų, kai statomi nauji biometano dujų gamybos įrenginiai;

  8.2. 1,7 mln. eurų, kai įgyvendinama biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių.

  9. Projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis –  nuo PĮP pateikimo CPVA iki galutinės veiklos ataskaitos pateikimo termino, per kurį turi būti patirtos ir apmokėtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

 • EGADP subsidijos lėšos
  11 848 614.50
 • Nuosavo įnašo dalis

  03-001-06-03-03-02-01 poveiklės „Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba“:
  Ne mažiau kaip 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra vidutinė arba didelė įmonė;
  Ne mažiau kaip 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra labai maža arba maža įmonė.

  03-001-06-03-03-02-02 poveiklės „Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių“:
  Ne mažiau kaip 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra vidutinė arba didelė įmonė;
  Ne mažiau kaip 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai)  yra labai maža arba maža įmonė.

 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal PAFT 1 priedą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr)

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per INVESTIS duomenų mainų svetainę.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Informacija apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Laisvos formos deklaracija, patvirtinanti, kad biometano dujų gamyba bus vykdoma iš žaliavų, nurodytų Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 17 ir 18 punktuose;

  Deklaracija, kad bus laikomasi reikalavimų, nustatytų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane, patvirtintame  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo“;

  Informacija dėl reikalavimo būti sertifikuotam pagal vieną iš Europos Komisijos patvirtintų nepriklausomų sertifikavimo schemų, nurodant, kada bus pateikiamas sertifikatas, kaip nurodyta Aprašo 1 priedo 1 punkte: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c2e1850eca011ecb2618cb58b54cd29/asr;

  Paaiškinimas ir pagrindžiantys dokumentai, jei biometano gamybai naudojama žaliava taikant produkto vertės grandinės principus;

  Nekilnojamojo turto nuosavybę ar jo valdymą kitais teisėtais pagrindais įrodantys dokumentai arba valstybinės žemės sklypo nuomos ar panaudos sutartis, registruota VĮ „Registrų centras“, kurioje įtvirtintas savininko arba valstybinės žemės patikėtojo sutikimas statyti statinius ir (ar) vykdyti projekte numatytas veiklas, arba atskiras savininko arba valstybinės žemės patikėtinio sprendimas statyti statinius ir (ar) vykdyti projekte numatytas veiklas, kuris turi galioti visą investicijų tęstinumo laikotarpį;

  Pareiškėjas, ne nuosavybės teise valdantis nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, turi pateikti su šio turto savininku sudarytą susitarimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriame būtų nustatyti tarpusavio įsipareigojimai dėl pareiškėjo ar projekto vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo–perėmimo, jeigu pateikus paraišką, projekto įgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu pasibaigtų arba nutrūktų teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar projekto vykdytojas valdo tiesiogiai su projektu susijusį turtą; susitarime taip pat turi būti nustatytos turto, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto lėšos, perleidimo–perėmimo sąlygos; susitarimas turi galioti visą investicijų tęstinumo laikotarpį. Ši nuostata taikoma tik tokiu atveju, jei turto valdymo teisė įregistruota trumpesniam laikotarpiui, nei numatytas investicijų tęstinumo laikotarpis; 

  Dokumentai, įrodantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas);

  Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai. Pareiškėjo ir (ar) partnerio lėšų šaltiniai, kuriais įgyvendinamas projektas ar jo dalis, turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs paraiškos pateikimo metu. Aiškiai apibrėžtais, patikimais, tinkamais, pakankamais ir realiais finansavimo šaltiniais gali būti laikomi:

  1. kredito įstaigos paskola. Jei pareiškėjo ir (arba) partnerio planuojamas nuosavų lėšų šaltinis yra kredito įstaigos paskola, pateikiamas kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą;

  2. pareiškėjo ir (arba) partnerio piniginės lėšos. Su paraiška pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą lėšų sumą, ir (ar) informacija apie lėšų šaltinį, numatomos pajamos, pelnas, nepaskirstytini rezervai ar kt.);

  3. kiti finansavimo šaltiniai.

  Pareiškėjo ir (arba) partnerio įsipareigojimą padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, įrodantys dokumentai;

  Projekto metu planuojamos įdiegti įrangos projektiniai sprendiniai, kuriuose atsispindėtų dotacijos lėšomis įsigyjamos įrangos aprašymas, planuojamos įdiegti įrangos pajėgumai (kubiniais metrais), planuojamas metinis sunaudojamas žaliavų kiekis (tonomis), ir pagrindiniai techniniai parametrai, taip pat dujų tinklų, prie kurių bus prijungiama įrengti planuojama įranga, operatoriaus išduotos preliminarios prijungimo sąlygos;

  Informacija, nurodant koks atliekų kiekis bus naudojamas iš vykdomos kitos pareiškėjo arba jo susijusios įmonės veiklos ir objektų adresus, kur bus įgyvendinamas projektas ir iš kur bus vežamas aukščiau nurodytas atliekų kiekis (jei taikoma, kaip nurodyta Aprašo 9 p. 4 papunkčio reikalavime);

  Preliminarus projekto darbų grafikas;

  Metinės finansinės ataskaitos – pareiškėjo (partnerio (-ių) paskutinių finansinių metų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintų metinių finansinių (konsoliduotųjų, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijos (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui);

  Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (toliau – SVV deklaracija), kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 4-250 redakcija), jei pareiškėjas (partneris (-iai) yra labai maža, maža arba vidutinė įmonė arba deklaraciją, patvirtinančią, kad pareiškėjas (partneris (-iai) yra didelė įmonė. SVV deklaracija teikiama Microsoft Excel formatu;

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, pareiškėjas turi atlikti ir kartu su PĮP pateikti administruojančiajai institucijai poveikio aplinkai vertinimą ir atrankos procedūrą bei pateikti už šių dokumentų išdavimą atsakingos institucijos išduotus dokumentus, patvirtinančius nurodytų procedūrų atlikimą (jeigu taikoma) arba pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos;

  Vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis atliktą „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą (jeigu taikoma) arba pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos;

  Dokumentai, įrodantys, kad žemės sklypas, kuriame bus diegiamas projektas, yra biometano jėgainės statybai tinkamos paskirties;

  Esant poreikiui iki prijungimo prie dujų sistemos vietos tiesti vamzdyną per kitiems savininkams priklausančius sklypus, – šių sklypų savininkų sutikimai;

  Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą, laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kt.) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių.

 • Priedai

  Projekto įgyvendinimo plano forma, Taisyklių 1 priedas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

  Projekto sutarties forma, Taisyklių 3 priedas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Instaliuotų naujų biometano dujų gamybos įrenginių suminis pajėgumas  P-03-001-06-03-03-03 (P.S.1.1045)   MW  5,84 (2026 m. I ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės  R-03-001-06-03-03-07 (R.B.1.2009)   Vienetai  n/a (2026 m. I ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės  R-03-001-06-03-03-08 (R.B.1.2009.1)   Vienetai  n/a (2026 m. I ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės  R-03-001-06-03-03-09 (R.B.1.2009.2)   Vienetai  n/a (2026 m. I ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės  R-03-001-06-03-03-10 (R.B.1.2009.3)   Vienetai  n/a (2026 m. I ketv.)  
  Instaliuotų naujų biometano dujų gamybos įrenginių suminis pajėgumas  P-03-001-06-03-03-03 (P.S.1.1045)   MW  5,84 (2026 m. I ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės  R-03-001-06-03-03-07 (R.B.1.2009)   Vienetai  n/a (2026 m. I ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės  R-03-001-06-03-03-08 (R.B.1.2009.1)   Vienetai  n/a (2026 m. I ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės  R-03-001-06-03-03-09 (R.B.1.2009.2)   Vienetai  n/a (2026 m. I ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės  R-03-001-06-03-03-10 (R.B.1.2009.3)   Vienetai  n/a (2026 m. I ketv.)  
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  Atkreipiame dėmesį, kad Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo 4 priedu „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2“. 

  Aprašas: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c2e1850eca011ecb2618cb58b54cd29/asr

  1.Bendrieji teisės aktai:

  1.1 2021 m. vasario. 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė su visais pakeitimais, padarytais 2023 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/435, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/241, kiek tai susiję su skyriais „REPowerEU“ ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose, ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 2021/1060 bei (ES) 2021/1755 ir Direktyva 2003/87/EB;

  1.2. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais (toliau –  Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

  1.3. 2023 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (ES) 2023/1315 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, ir Reglamentas (ES) 2022/2473, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OJ L 167, 30.6.2023, p. 1–90);

  1.4. 2021 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/2106;

  1.5. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo;

  1.6. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) IX priedą;

  1.7. Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“;

  1.8. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, kuriai pritarta 2020 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“;

  1.9. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“;

  1.10. Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021–2030 m., patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. pasitarimo protokolu Nr. 52;

  1.11. 2021–2030 metų nacionalinį pažangos planą, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

  1.12. Strateginio valdymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“;

  1.13. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“;

  1.14. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

  2. Specialieji teisės aktai:

  2.1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą;

  2.2. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymą;

  2.3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą;

  2.4. Valstybinį atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo“; 

  2.5. Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

  2.6. Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Inga Jakavonienė, 

  Tel. Nr.: 8 615 67745

  El. p.: i.jakavoniene@cpva.lt.