Nr. 02-091-K

Teikiama nuo
2023-12-28 10:00
Teikiama iki
2024-03-31 17:00 Liko 37 d. 1 val.
Finansavimo suma
588 900.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Inovacijų transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-001-01-04-02-01-02   Aplinkai palankių produktų arba technologijų prototipų kūrimas ir diegimas  
 • Tikslinės grupės

  Ne pramonės sektoriuje veikiantys smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektai

 • Galimi pareiškėjai

  Ne pramonės srityje veikiantys SVV subjektai, atitinkantys Aprašo 9 punkte nurodytus specialiuosius atrankos kriterijus. Vienas pareiškėjas pagal kvietimą, paskelbtą remiantis Aprašo nuostatomis, gali pateikti ne daugiau kaip vieną PĮP.

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Partneriai negalimi

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  50 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  80 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  20 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Pagal Aprašą finansuojama veikla – aplinkai palankių produktų arba technologijų prototipų kūrimas ir diegimas (projekto metu vykdant nuo 6 iki 9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą veiklą).
   
  Pareiškėjai- ne pramonės srityje veikiantys SVV subjektai, atitinkantys Aprašo 9 punkte nurodytus specialiuosius atrankos kriterijus. Vienas pareiškėjas pagal kvietimą, paskelbtą remiantis Aprašo nuostatomis, gali pateikti ne daugiau kaip vieną PĮP. 

  Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus ir Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas. 

  Finansavimas nėra skiriamas, jeigu pareiškėjai atitinka Aprašo punktuose Nr. 2.3. ir 2.4. nurodytus kriterijus.

  Projektams keliami reikalavimai:

  • Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. 
  • Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.
  • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų. 
  • Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos projekto vykdytojo lėšomis.
  • Projektų veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES fondų investicijų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą. 
  • Projektams taikomi visi PFSA išvardyti rodikliai. Projekto vykdytojui nepasiekus rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos. 
  • Projektai turi atitikti bendruosius projekto atrankos kriterijus, nurodytus Taisyklių 2 priede.
  • Projektų komunikacijos ir informavimo veiksmai atliekami vadovaujantis Taisyklių VIII skyriaus 1 skirsnio nuostatomis.
  • Projekto finansuojamos veiklos pareiškėjo rizika gali būti pradėtos vykdyti nuo PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos.

  Projekto veiklų įgyvendinimo terminai: 

  • Projekto veiklos turi būti pradėtos vykdyti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
  • Projekto finansuojamos veiklos negali būti pabaigtos vykdyti iki projekto sutarties su administruojančiąja institucija sudarymo.
  • Projekto finansuojamos veiklos turi būti pabaigtos vykdyti per 12 mėn. nuo projekto sutarties sudarymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus 19 skirsnio nuostatomis, bet ne ilgiau nei iki 2025 m. gruodžio 31 d.

  Projektams įgyvendinti skiriama iki 588 900 (penkių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų) Eur EGADP lėšų. 

  Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio 4 punkte nustatyto termino. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi  10 metų nuo paskutinės de minimis pagalbos suteikimo dienos.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami horizontalieji principai (toliau – HP): HP – darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo), lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą. 

  Remiama veikla tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) principo, kadangi kuriami ir diegiami inovatyvūs produktai ir (ar) technologijos. . 

  Remiama veikla tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi principo 12 „Atsakingas vartojimas ir gamyba“ ir 13 „Kova su klimato kaita“ tikslų, nes visi pagal Aprašą įgyvendinami projektai turės atitikti  atrankos kriterijus „Atitiktis žaliosios ekonomikos principui“ ir „Projekto poveikis aplinkai“.

  Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088. 

  Siekiant užtikrinti, kad visos priemonės atitiktų Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01), pagal būsimų kvietimų teikti paraiškas techninėje užduotyje nustatytus tinkamumo kriterijus neremiama ši veikla:

  1) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant jo naudojimą vartotojų rinkoje (išskyrus projektus pagal šią priemonę, susijusius su elektros energijos ir (arba) šilumos gamyba naudojant gamtines dujas, taip pat atitinkama perdavimo ir skirstymo infrastruktūra, atitinkančius Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninių gairių (2021/C58/01) III priede išdėstytas sąlygas); 2) veikla, kuriai taikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) ir su kuria susijęs prognozuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD)  kiekis nėra mažesnis už nustatytus atitinkamus santykinius taršos rodiklius (jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447); 3) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais (ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms atliekoms apdoroti, ir esamiems įrenginiams, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugoti ar naudoti arba gauti medžiagų iš deginimo pelenų, jei dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgėja įrenginių eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu) ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais (ši išimtis netaikoma veiksmams, vykdomiems pagal šią priemonę esamose mechaninio biologinio apdorojimo įmonėse, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į komposto biologines atliekas ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumas arba nepailgėja įrenginių eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu).

  Atitiktis šiam principui turi būti užtikrinta viso projekto įgyvendinimo metu. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede.

  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) reikalavimai:

  Finansuojama veikla nepažeidžia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos. Projekto veiklos nepažeidžia Chartijoje numatytų žmogaus orumo, asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gerojo administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos reikalavimų. Finansuojamos veiklos atsižvelgia į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto finansuojamos veiklos turi būti pabaigtos vykdyti per 12 mėn. nuo projekto sutarties sudarymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus 19 skirsnio nuostatomis, bet ne ilgiau nei iki 2025 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/2391), nuostatomis. Projektų de minimis pagalbos atitikties Reglamento (ES)  Nr. 1407/2013 nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 2 priede nustatytą Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

  2. Pagal PFSA teikiama de minimis pagalba gali būti teikiama ne ilgiau kaip iki Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 galiojimo laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2024 m. birželio 30 d.

  3. Apribojimai teikti de minimis pagalbą tam tikruose sektoriuose veikiančiose įmonėse nustatomi taip, kaip tai apibrėžta Reglamento 1 straipsnyje.

  4.  Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000,00 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000,00 (šimto tūkstančių) eurų. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/klausimynai/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf.

  5. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Administruojančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal Aprašo 4 priedą, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrina, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnyje. 

  6. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, ministerija per 5 darbo dienas registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre.

  7. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas bendrosios išimties reglamentuose arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

  8. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis priskiriamas sunkumų patiriančio SVV subjekto kategorijai. Sunkumų patirianti įmonė suprantama taip, kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

  9. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. 

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  1. Pareiškėjas - ne pramonės srityje ir ne trumpiau kaip 12 mėn. veikiantis SVV subjektas.

  Vertinimo metodas

  Pareiškėjas atitinka kriterijų, jei tenkina visus toliau nurodytus reikalavimus:

  • veikia ne pramonės srityje (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“; 
  • nevykdo pagrindinės veiklos, kuri priskiriama pagal EVRK 2 red.  B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ ir De minimis reglamente nurodytiems sektoriams); 
  • pareiškėjo pajamos 2022 metais iš ne pramonės veiklos (-ų) sudarė ne mažiau kaip 51 procentą visų veiklų;
  • iki PĮP pateikimo veikia ne trumpiau kaip 12 mėn.

  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik atliekant projekto vertinimą.

  2. Pajamos už 2022 metus.

  Vertinimo metodas

  Vertinama ar pareiškėjo pardavimo pajamos 2022 metais sudarė ne mažiau kaip 25 000 Eur iš ne pramonės srities veiklos (-ų). 

  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik atliekant projekto vertinimą.

  3. Veiklos vykdymas MTEP srityse.

  Vertinimo metodas

  Pareiškėjas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

  • Per paskutinius 3 metus iki PĮP pateikimo vykdė MTEP veiklas ir tai deklaravo (bent už vienus metus) Valstybės duomenų agentūrai, kad vykdė viešosiomis lėšomis finansuojamas MTEP veiklas.
  • Per paskutinius 3 metus iki PĮP pateikimo yra vykdęs su mokslo ir studijų institucijomis bendrus MTEP projektus (turi rašytinę (-es) sutartį (-is) kaip projekto partneris, įgyvendinant bendrus MTEP projektus).
  • Yra sudaręs MTEP paslaugų sutartį su mokslo ir studijų institucijomis dėl PĮP planuojamų vykdyti MTEP veiklų.
  • Turi darbuotoją (-ų), turintį (-čių) MTEP veiklų vykdymo patirties (turi įrodančius dokumentus apie dalyvavimą MTEP projekte (-uose) ar kvalifikaciją vykdyti MTEP veiklas (turi mokslinių publikacijų ir (ar) mokslo laipsnio diplomą) ir dirbantį (-čius) Pareiškėjo įmonėje  ne trumpiau kaip 6 mėn.

  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik atliekant projekto vertinimą.

  Šis kriterijus tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo horizontaliojo principo. 

  4. Prototipo atitiktis

  Vertinimo metodas

  Pareiškėjo projekto metu numatomo kurti ir diegti aplinkai palankaus produkto arba technologijos prototipas turi atitikti nuo 6 iki 9 MTEP etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą veiklą.

  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik atliekant projekto vertinimą.

  Šis kriterijus tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo horizontaliojo principo.

  5. Atitiktis žaliosios ekonomikos principui

  Vertinimo metodas

  Projektu numatomas kurti ir diegti aplinkai palankus produktas arba technologija turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

  • Mažės aplinkai palankiam produktui pagaminti sunaudojamų žaliavų kiekis arba aplinkai palankios technologijos taikymas padės sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį. Pokytis – ne mažiau kaip 15 proc.
  • Aplinkai palankus produktas sunaudos mažiau energijos arba aplinkai palankios technologijos taikymas padės sunaudoti mažiau energijos. Pokytis – ne mažiau kaip 15 proc.
  • Aplinkai palankiems produktams pagaminti bus naudojamas mažesnis  pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų kiekis arba iš viso bus nenaudojama jokių pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų, arba aplinkai palankių produktų arba  technologijų taikymas padės sumažinti įmonės veikloje (-ose) naudojamų pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų kiekį, arba padės iš viso išvengti pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų naudojimo. Pokytis – ne mažiau kaip 15 proc. 
  • Aplinkai palankius produktus bus galima perdirbti pasibaigus jų galiojimo terminui arba aplinkai palankių produktų arba technologijų taikymas padės perdirbti produktus pasibaigus  jų galiojimo terminui. 

  Šis atrankos kriterijus prisideda prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo.

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  Eil. Nr. Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas Didžiausias galimas kriterijaus balas (Y) Kriterijaus svorio koeficientas (S) Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas (YxS)
  1.  Projekto poveikis aplinkai  Projekto poveikio aplinkai vertinimas atliekamas įvertinus kuriamo ir (ar) diegiamo aplinkai palankaus produkto savybių pakeitimą. Savybių pakeitimas vertinamas pagal tai, ar:
  -    mažės aplinkai palankiems produktams pagaminti sunaudojamų žaliavų kiekis arba aplinkai palankios technologijos taikymas padės sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį. Pokytis – bent 15 proc.; 
  -    aplinkai palankūs produktai sunaudos mažiau energijos arba aplinkai palankios technologijos taikymas padės sunaudoti mažiau energijos. Pokytis – ne mažiau kaip 15 proc.;
  -    aplinkai palankiems produktams pagaminti bus naudojamas mažesnis pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų kiekis arba iš viso bus nenaudojama jokių pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų, arba aplinkai palankių produktų arba technologijos taikymas padės sumažinti įmonės veikloje (-ose)  naudojamų pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų kiekį, arba padės iš viso išvengti pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) preparatų naudojimo. Pokytis – bent 15 proc.;
  -    aplinkai palankius produktus bus galima perdirbti suėjus jų galiojimo terminui arba aplinkai palankių produktų arba technologijų taikymas padės perdirbti produktus suėjus jų galiojimo terminui.
  Projekto poveikio aplinkai vertinimas klasifikuojamas į tris grupes ir prioritetiniai balai skiriami, jei:
  keičiamos dvi aplinkai palankaus produkto arba technologijos savybės – skiriami 2 balai;
  keičiamos trys aplinkai palankaus produkto arba technologijos savybės – skiriami 6 balai; 
  keičiamos keturios aplinkai palankaus produkto arba technologijos savybės – skiriami 8 balai.
  Šis atrankos kriterijus prisideda prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo.
  40 
  2.  Produkto arba technologijos naujumo lygmuo  Naujumas klasifikuojamas į dvi grupes, kaip nurodyta Oslo vadove, ir prioritetiniai balai skiriami, jei: 
  - produktas arba technologija naujas rinkos lygiu – skiriami 3 balai;
  - produktas arba technologija naujas pasaulio lygiu – skiriami 6 balai.
  Šis kriterijus tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo horizontaliojo principo.
  30 
  3.  Privačių investicijų dalis  Privačių investicijų dalies vertinimas klasifikuojamas į tris grupes ir prioritetiniai balai skiriami, jeigu:
  - pareiškėjas prisideda prie projekto įgyvendinimo nuo 21 iki 29,99 proc. bendros projekto vertės (skiriami 2 balai);
  - pareiškėjas prisideda prie projekto įgyvendinimo nuo 30 iki 39,99 proc. bendros projekto vertės (skiriami 4 balai);
  - pareiškėjas prisideda prie projekto įgyvendinimo 40 arba daugiau proc. nuo bendros projekto vertės (skiriami 6 balai).
  30 
  Minimali privaloma surinkti balų suma kvietimui: 50
  Maksimali galima balų suma: 100

  Balas apskaičiuojamas pagal formulę:
  P = Y6 * S6 + Y7 * S7 + Y8 * S8,
  kurioje: P – projekto surinktas balų skaičius, Y – kriterijaus gautas vertinimo balas ir S – kriterijui suteiktas svorio koeficientas, skaičius prie Y ir S – kriterijaus eilės numeris.

  Jei projektas vertinimo metu nesurenka Aprašo 9 punkte nurodytos minimalios balų sumos, PĮP atmetamas. Kai projektams, surinkusiems vienodą galutinį balų skaičių, nepakanka pagal kvietimą teikti PĮP skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį Aprašo nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu projektai pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų įvertinti vienodai, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu suteikti vienodi balai pagal visus prioritetinius atrankos kriterijus, šie projektai nurodomi PĮP vertinimo ataskaitos sąraše „Projektai, kuriems rekomenduojama skirti finansavimą“ pagal PĮP pateikimo laiką.

 • Reikalavimai

  Planuojamos išlaidos turi atitikti bendruosius ir specialiuosius išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus, nurodytus Taisyklių VII skyriuje.

  • Pagal Aprašą tinkamos finansuoti  išlaidos vykdant Aprašo veiklą – projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos (toliau – darbo užmokesčio išlaidos). Vykdant šią veiklą, projekto išlaidų suma apskaičiuojama įtraukiant darbo užmokesčio išlaidas ir taikant darbo užmokesčio 40 procentų fiksuotąją normą, kuri sumokama nuo tinkamų finansuoti darbo užmokesčio išlaidų ir skirta likusioms tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms padengti. 
  • PVM nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas VB lėšomis vadovaujantis Taisyklių VII skyriaus 4 skirsnyje nustatyta tvarka.
  • PĮP parengimo išlaidos nėra finansuojamos.
  • Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas.
  • Projektams gali būti mokamas avansas, vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus nuostatomis. 
  • Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos projekto vykdytojo lėšomis.
  • Projekto vykdytojas savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.
  • Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas. 
 • EGADP subsidijos lėšos
  588 900.00
 • Nuosavo įnašo dalis

  20 proc.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  50 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-03  01

  40 proc. fiksuotoji norma

  Tinkamos finansuoti tiesioginės projektą vykdančio personalo išlaidos. Likusi dalis tinkamų finansuoti projekto išlaidų skaičiuojama nuo tinkamų finansuoti projektą 
  vykdančio personalo išlaidų. Likusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti skirtos aplinkai 
  palankiems produktams kurti arba iš esmės 
  patobulinti ir (arba) įdiegti.
  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu:
  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.
  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Pareiškėjas turi parengti PĮP ir kartu su PĮP administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus Taisyklių III skyriaus antrame skirsnyje ir kvietimo skelbime nustatyta tvarka:

  1. užpildytą Aprašo 3 priedą;

  2. užpildytą Aprašo 4 priedą;

  3. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau – SVV deklaracija), parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis. Jei į SVV deklaraciją įtraukiamos užsienio įmonės, pareiškėjas privalo pateikti jų patvirtintus finansinės atskaitomybės ir akcininkų struktūrą patvirtinančius dokumentus;

  4. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir (ar) netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus;

  5. dokumentus, pagrindžiančius projekto išlaidas:

  5.1. dokumentus, pagrindžiančius darbo užmokesčio išlaidas (veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos įstaigos pareigybėms arba oficialia statistika – taip, kaip apibrėžia Taisyklių 301 punkte.. Turi būti pateikti dokumentai įkainiui pagrįsti, pavyzdžiui 3–12 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis DU paskyrimo ir išmokėjimo faktą, nuoroda į oficialios statistikos duomenis apie konkrečiai pareigybei taikytą vidutinį darbo užmokesčio valandinį įkainį; 

  5.2. projekto išlaidų skaičiavimai. Rekomenduojama forma – Aprašo 5 priedas;  

  5.3. dokumentai ir skaičiavimai, pagrindžiantys atitiktį žaliosios ekonomikos principui (specialusis kriterijus).

  Projekto parengtumui taikomas reikalavimas tinkamai užpildyti Aprašo 3 priedą. Jo neužpildžius  ir kartu su PĮP nepateikus Aprašo 3 priede nurodytų  dokumentų, PĮP atmetamas neprašius papildomų dokumentų. 

 • Priedai

  Projekto įgyvendinimo plano forma (PAFT 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“);

  Projekto sutarties forma (PAFT 3 priedas „Projekto sutartis“);

  Aprašo 3 priedas;

  Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo patikros lapas;

  Projekto naudos ir kokybės vertinimo patikros lapas.

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius  P-05-001-01-04-02-24 (P.S.1.1130)   Vienetai  97 (2026 m. I ketv.)  
  Žaliųjų inovacijų projektų skaičius  P-05-001-01-04-02-36 (P.S.1130.3)   Vienetai  97 (2023 m. IV ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės  R-05-001-01-04-02-20 (R.B.1.2009)   Įmonės  n/a (2026 m. I ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos  R-05-001-01-04-02-21 (R.B.1.2009.1)   Įmonės  n/a (2026 m. I ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų: vidutinės  R-05-001-01-04-02-22 R.B.1.2009.2   Įmonės  n/a (2026 m. I ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės, iš jų: didelės  R-05-001-01-04-02-23 R.B.1.2009.3   Įmonės  n/a (2026 m. I ketv.)  
 • Kita informacija

  1. Pareiškėjas, gavęs finansavimą kaip ne pramonės sektoriuje veikiantis SVV subjektas, iki projekto įgyvendinimo pabaigos negalės kreiptis dėl finansavimo pramonės sektoriaus įmonėms.

  2. Atsiskaitant už pagal Aprašą įgyvendintus projektus, būtini pateikti dokumentai, įrodantys, kad buvo sukurtas aplinkai palankus produktas arba technologija (pvz., sukurto produkto nuotrauka, specifikacija, bandymų protokolai (kopijos), kūrimo ataskaita arba jos nuorašas), taip pat dokumentai, įrodantys, kad aplinkai palankus produktas arba technologija yra įvesti į rinką (pvz., nuorodos į tinklalapius, kita informacija, įrodanti, kad aplinkai palankus produktas arba technologija yra prieinami vartotojams).

  3. Nustatant, ar projekte numatyta veikla yra MTEP veikla, vadovaujamasi „Frascati vadovu 2015: Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros duomenų rinkimo bei teikimo rekomendacijos. Mokslinės, technologinės ir inovacinės veiklos vertinimas“.

  4. Nustatant aplinkai palankaus produkto ar technologijos naujumo lygį, vadovaujamasi „Oslo vadovu 2018: Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės“ (angl. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities) (toliau – Oslo vadovas).

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartis ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ poveiklės „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir diegimą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas):

  Bendrieji teisės aktai:

  1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;

  2. 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimas dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ patvirtinimo;

  3. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ veiklos susitarimas, patvirtintas 2022 m. gegužės 5 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinamas Europos Komisijos ir Lietuvos veiklos susitarimas pagal Reglamentą (ES) 2021/241 (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. Ares (2022)3472216) su visais pakeitimais;

  4. 2021 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2021/2106, kuriuo nustatomi ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės bendri rodikliai;

  5. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Investicijų programos ir plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės);

  6. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės);

  7. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas);

  8. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika);

  9. 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

  10. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“;

  11. 2013 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/2391;

  12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“;

  Specialieji teisės aktai ir kiti dokumentai: 

  13. Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymas;

  14. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;

  15. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo koncepcija, patvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 835 „Dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcijos patvirtinimo“;

  16. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas;

  17. Oslo vadovas 2018: Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės (angl. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities) (toliau – Oslo vadovas);

  18. Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas);

  19. Vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr.4-409 „Dėl Vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodika). 

  Apraše vartojamos sąvokos:

  1. Aplinkai palanki technologija – technologija, skirta gamtos ištekliams tausoti, beatliekei gamybai, atliekų pakartotiniam naudojimui ir (ar) perdirbimui skatinti, neigiamam poveikiui aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo mažinti, arba technologija, kurios neigiamas poveikis aplinkai yra mažesnis nei analogiškos technologijos (kurių taikymas padeda sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį; kurių taikymas padeda sunaudoti mažiau energijos; kurių taikymas padeda sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, arba padeda iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo; kurių taikymas padeda perdirbti produktus suėjus jų galiojimo terminui).

  2. Aplinkai palankus produktas – produktas, skirtas gamtos ištekliams tausoti, atliekų pakartotiniam naudojimui ir (ar) perdirbimui skatinti, neigiamam poveikiui aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo mažinti, arba produktas, kurio neigiamas poveikis aplinkai yra mažesnis nei analogiškų produktų  (kuriam pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis; kuris sunaudoja mažiau energijos; kuriam pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis; kurį galima perdirbti suėjus jų galiojimo terminui).

  3. Diegimas – šiame PFSA suprantamas kaip aplinkai palankaus produkto ar technologijos galutinės versijos įdiegimas (naudojimas) pareiškėjo įmonėje arba įvedimas į rinką.  

  4. Eksperimentinė plėtra – atitinka bandomosios taikomosios veiklos sąvoką, kuri apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 86 punkte.

  5. Esminis patobulinimas – šiame PFSA suprantamas kaip produktas arba technologija, pasižymintis iš esmės naujomis savybėmis, palyginti su rinkoje esančiais analogais.

  6. Kūrimas – šiame PFSA suprantamas kaip MTEP veikla, kuri užbaigiama aplinkai palankaus produkto ar technologijos prototipo sukūrimu arba esminiu patobulinimu.

  7. Labai maža įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

  8. Maža įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

  9. Moksliniai tyrimai – atitinka pramoninių tyrimų sąvoką, kuri apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 85 punkte.

  10. Mokslo ir studijų institucija – juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) MTEP.

  11. Pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai – kaip ši sąvoka apibrėžta Cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme. 

  12. Savarankiška įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

  13. Sunkumų patirianti įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte.

  14. Valstybės pagalbos gavėjas – ūkio subjektas, kuriam suteikta de minimis pagalba.

  15. Vartotojas – šiame PFSA suprantamas kaip fizinis ar juridinis asmuo, perkantis iš gamintojo ir tiesiogiai suvartojantis aplinkai palankų produktą arba technologiją. 

  16. Vidutinė įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

  17. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Strateginio valdymo metodikoje, Investicijų programos ir plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklėse, Taisyklėse ir  pirmiau minėtuose teisės aktuose.

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Verslo projektų skyriaus projektų vadovė Lina Šukytė-Balkevičienė, tel. +370 620 12176
  el.p.  l.sukyte-balkeviciene@cpva.lt