Teikiama nuo
2023-09-08 14:00
Teikiama iki
2023-12-11 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
67 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Inovacijų agentūra
Prioritetas
Pažangesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos

  05-001-01-06-03-05-5.1

  05-001-01-06-03-05-5.2

  05-001-01-06-03-05-5.3

   

  1) Tvarių investicijų, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2020/852 2 straipsnyje, pritraukimas (produktyvios investicijos), investuojant į pradinės arba pradinės naujos ekonominės veiklos investicijų, projektus (toliau – tvarių investicijų pritraukimas) labiausiai dėl perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos nukentėsiančiose Akmenės r., Jonavos r. ir Mažeikių r. savivaldybėse.

  2) Investuotojų, kaip jie apibrėžti Investicijų įstatymo 2 straipsnio 4 punkte, investuojančių į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą (toliau – darbuotojų mokymas) Akmenės r., Jonavos r. ir Mažeikių r. savivaldybėse.

 • Tikslinės grupės

  -

 • Galimi pareiškėjai

  Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Nėra

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  8 500 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis tvarių investicijų pritraukimo veiklai, kuri apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 straipsnio 12 dalį ir vadovaujantis Regioninės pagalbos žemėlapiu nurodyta PFSA 1 lentelėje. Projekto finansuojamoji dalis tvarių investicijų pritraukimui: labai maža ir maža įmonė – iki 80 proc. bei vidutinė įmonė – iki 70 proc. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis darbuotojų mokymo veiklai, kuri apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnio 4 dalį, nurodyta PFSA 2 lentelėje. Projekto finansuojamoji dalis darbuotojų mokymo veiklai: labai maža ir maža įmonė – iki 70 proc., (neįgaliesiems mokomiems asmenims – iki 70 proc.) bei vidutinė įmonė – iki 60 proc. (neįgaliesiems mokomiems asmenims – iki 70 proc.).

 • Nuosavo įnašo dalis

  Nuosavo įnašo dalis tvarių investicijų pritraukimo veiklai: labai maža ir maža įmonė – ne mažiau kaip 20 proc. bei vidutinė įmonė – ne mažiau kaip 30 proc. Nuosavo įnašo dalis darbuotojų mokymo veiklai: labai maža ir maža įmonė – ne mažiau kaip 30 proc., (neįgaliesiems mokomiems asmenims – ne mažiau kaip 30 proc.) bei vidutinė įmonė – ne mažiau kaip 40 proc. (neįgaliesiems mokomiems asmenims – ne mažiau kaip 30 proc.).

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Reikalavimai projektams, pareiškėjams nurodyti PFSA 2 p.

  2.1. Pagal PFSA remiamos veiklos:

  2.1.1. tvarių investicijų, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2020/852 2 straipsnyje, pritraukimas (produktyvios investicijos), investuojant į pradinės arba pradinės naujos ekonominės veiklos investicijų projektus (toliau – tvarių investicijų pritraukimas) labiausiai dėl perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos nukentėsiančiose Akmenės r., Jonavos r. ir Mažeikių r. savivaldybėse;

  2.1.2. investuotojų, kaip jie apibrėžti Investicijų įstatymo 2 straipsnio 4 punkte, investuojančių į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą (toliau – darbuotojų mokymas) Akmenės r., Jonavos r. ir Mažeikių r. savivaldybėse.

  2.2. Pareiškėjams keliami reikalavimai:

  2.2.1. Galimi pareiškėjai: MVĮ.

  2.2.2. Projekto partneriai nėra galimi.

  2.2.3. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą.

  2.2.4. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse, 13, 14 ir 31 straipsniuose bei Reglamento (ES) 2021/1056 4 ir 9 straipsniuose nustatytus apribojimus.

  2.2.5. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

  2.2.5.1. kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/u%C5%BEsienie%C4%8Di%C5%B3-kuriems-draud%C5%BEiama-atvykti-s%C4%85ra%C5%A1as;

  2.2.5.2. jeigu pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas, kuriam priklauso pareiškėjas, yra priskiriami sunkumų patiriančiai įmonei,  kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas ir visos su juo pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalį susijusios įmonės;

  2.2.5.3. jeigu jis nėra sugrąžinęs Lietuvos Respublikoje anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

  2.3. Projektams keliami reikalavimai:

  2.3.1. Projektu turi būti įgyvendinamos abi PFSA 2.1 papunktyje nurodytos pagal PFSA remiamos veiklos.

  2.3.2. Projekto veiklos priskiriamos atitinkamai apskričiai, nurodytai Teritoriniame teisingos pertvarkos plane, vadovaujantis Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams (toliau – Rekomendacijos) 2.6 papunkčiu ir atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 lentelėje „Investicijų priskyrimo Investicijų programos regionui vertinimo principai ir pavyzdžiai pagal projektų pobūdį“ pateiktus pavyzdžius. Rekomendacijos paskelbtos Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų interneto svetainėje https://esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams.

  2.3.3. Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir (arba) deklaruotos (arba pripažintos deklaruotinomis) Europos Komisijai arba kitai tarptautinei institucijai ir kurioms apmokėti skyrus ES fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos, ir (arba) deklaruotos Europos Komisijai arba kitai tarptautinei institucijai daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

  2.3.4. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Jeigu projekto vykdytojas negali įgyvendinti projekto per 36 mėnesius dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2.3.5. Ne mažiau kaip 60 proc. projektui skirtų lėšų turi būti panaudota iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.

  2.3.6. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Veiklų pradžia suprantama kaip pasirašytos pirkimo sutarties data (kai pirkimas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 7 priedą „Pirkimų taisyklės“ (toliau – Pirkimų taisyklės) galimas iš vieno tiekėjo) arba kvietimo dalyvauti pirkime skelbimo ES investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt data (vykdant konkursą arba derybas, kai tokį pirkimo būdą nustato Pirkimų taisyklės). Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų pradžios laikotarpis gali būti pratęstas. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

  2.3.7. Projektams taikomi visi PFSA išvardinti rodikliai, kurių metodiniai skaičiavimo aprašai skelbiami kartu su kvietimu teikti PĮP. Projekto vykdytojui nepasiekus rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio
  171–178 punktų nuostatos. Jeigu administruojančioji institucija nustato, kad keičiant rodiklių „Įmonių darbuotojai, baigę mokymus, skirtus pramonės pertvarkai reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžio rūšį: techninis, valdymo, ekologijos, kitas)“ ir (arba) „Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos tvarios darbo vietos“ reikšmes projektas dėl nepakankamų prioritetinių balų nebūtų gavęs finansavimo, ji, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 116 punktu, nutraukia projekto sutartį ir inicijuoja išmokėtų lėšų susigrąžinimą.

  2.3.8. Pagal PFSA projektams įgyvendinti iš viso skiriama iki 67 000 000,00 (šešiasdešimt septynių milijonų) eurų ES fondų lėšų, iš kurių:

  2.3.8.1. tvarioms investicijoms pritraukti Akmenės r. sav. iki 17 480 000,00 (septyniolikos milijonų keturių šimtų aštuoniasdešimties tūkstančių) eurų, darbuotojų mokymui Akmenės r. sav. iki 1 520 000,00 (vieno milijono penkių šimtų dvidešimties tūkstančių) eurų;

  2.3.8.2. tvarioms investicijoms pritraukti Jonavos r. sav. iki 19 320 000,00 (devyniolikos milijonų trijų šimtų dvidešimties tūkstančių) eurų, darbuotojų mokymui Jonavos r. sav. iki 1 680 000,00 (vieno milijono šešių šimtų aštuoniasdešimties tūkstančių) eurų;

  2.3.8.3. tvarioms investicijoms pritraukti Mažeikių r. sav. iki 24 840 000,00 (dvidešimt keturių milijonų aštuonių šimtų keturiasdešimties tūkstančių) eurų, darbuotojų mokymui Mažeikių r. sav. iki 2 160 000,00 (dviejų milijonų šimto šešiasdešimties tūkstančių) eurų.

  2.3.9. Lėšos skiriamos iš TPF lėšų projektams įgyvendinti teritorijose, nustatytose Teritoriniame teisingos pertvarkos plane. Pagal PFSA numatoma paskelbti vieną kvietimą teikti PĮP finansavimui gauti.

  2.3.10. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 8 500 000,00 (aštuoni milijonai penki šimtai tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 2 050 000,00 (du milijonai penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

  2.3.11. Tvarioms investicijoms pritraukti mažiausia finansavimo lėšų suma yra 2 000 000,00 (du milijonai) eurų, didžiausia galima finansavimo lėšų suma yra 8 000 000,00 (aštuoni milijonai) eurų. Darbuotojų mokymui mažiausia galima finansavimo lėšų suma yra 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų, didžiausia galima finansavimo lėšų suma – 500 000,00 (penki šimtai tūkstančių) eurų.

  2.3.12. Projektų atranka atliekama konkurso būdu.

  2.3.13. Pareiškėjai ir projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede, ir atitikti PFSA 9 punkte nustatytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2023 m. birželio 22 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 46P-6 (12). Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, kaip nustatyta PFSA 9 punkte.

  2.3.14. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi atlikti ir administruojančiajai institucijai pateikti „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą (jeigu taikoma) arba pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos.

  2.3.15. Jeigu pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola, ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas turi būti sudaręs paskolos sutartį ir pateikęs jos kopiją administruojančiajai institucijai. Jei pareiškėjas skolinasi ne iš kredito įstaigos (banko ar kredito unijos), kaip ji apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 su visais pakeitimais, 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas papildomai turi pateikti skolintojo finansinį pajėgumą skolinti atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei pareiškėjas per administruojančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.

  2.3.16. Projekto vykdytojas turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant projektą naudotas finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo to momento, kai atsiranda draustinas turtas) ir ne mažiau kaip 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

  2.3.17. Jei daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomos projekto veiklos (vykdomi statybos darbai ir (ar) montuojama įranga), ar nekilnojamojo turto valdymo formos (nuoma ar panauda) nėra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, ne vėliau kaip iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo turi būti pateikta turto valdymo sutartis. Daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomos projekto veiklos (vykdomi statybos darbai ir (ar) montuojama įranga), ar nekilnojamojo turto valdymo formos (nuoma ar panauda) turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip iki pirmųjų išlaidų deklaravimo dienos ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

  2.3.18. Nekilnojamojo turto (žemės sklypo), kuris bus naudojamas vykdant statybos darbus, paskirtis turi atitikti projekto metu planuojamą vykdyti veiklą (-as). Jei nekilnojamojo turto (žemės sklypo), kuris bus naudojamas vykdant statybos darbus, paskirtis neatitinka projekto metu planuojamos (-ų) vykdyti veiklos (-ų), paskirtis turi būti pakeista į tinkamą projekto veiklai (-oms) vykdyti ir ne vėliau kaip iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai.

  2.4. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai, kurių neįvykdžius ir kartu su PĮP nepateikus bent vieno pagrindžiančio dokumento PĮP atmetamas, neprašius papildomų dokumentų:

  2.4.1. Turi būti užpildytas PFSA 3 priedas, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti.

  2.4.2. Turi būti parengtas verslo planas, atitinkantis kvietime teikti PĮP pateiktus rekomenduojamus formos ir turinio reikalavimus.

  2.4.3. Jei daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomos projekto veiklos (vykdomi statybos darbai ir (ar) montuojama įranga), ar nekilnojamojo turto valdymo formos (nuoma ar panauda) nėra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, turi būti pateikta preliminari turto valdymo sutartis.

  2.5. Pareiškėjas turi parengti ir kartu su PĮP administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus ir informaciją Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje ir kvietimo teikti PĮP skelbime nustatyta tvarka:

  2.5.1. informaciją apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą) (tik su teikiamu projektu susijusią suteiktą arba planuojamą gauti pagalbą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 4 priede pateiktą formą);

  2.5.2. informaciją apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 3 priede pateiktą formą;

  2.5.3. PFSA 1 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimams įvertinti, arba laisvos formos pareiškėjo deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka PFSA 1 priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui reikalavimus ir papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai, kaip nustatyta PFSA 1 priede;

  2.5.4. pareiškėjo užpildytą Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“. Jei į Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją įtraukiamos užsienio įmonės, pareiškėjas privalo pateikti jų patvirtintus finansinės atskaitomybės ir akcininkų struktūrą patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai prieinamus užsienio įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus;

  2.5.5. informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (pagal PFSA 3 priede pateiktą formą);

  2.5.6. dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (komercinius pasiūlymus, pareiškėjo kainos apskaičiavimą, remiantis uždarosios akcinės bendrovės Statybos produkcijos sertifikavimo centro rekomendacijomis ar kitais duomenimis ir (ar) šaltiniais kartu su pagrindžiančiais dokumentais, nuorodomis į rinkos kainas ir pan., buhalterinėmis pažymomis apie praėjusių 6 mėn. darbo užmokestį arba nuorodomis į panašias rinkos pozicijas, kurias užimantiems darbuotojams organizuojami mokymai, taip pat šias pozicijas užimantiems asmenims siūlomus arba jų gaunamus darbo užmokesčius);

  2.5.7. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą į tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kt.;

  2.5.8. deklaraciją ir paaiškinimus, kad projekto veiklos nebus vykdomos užtvindytose teritorijose ir nepatenka į teritorijas, kuriose fiksuojamas didelis staigus kritulių kiekis, kuris gali sudaryti nuošliaužas;

  2.5.9. deklaraciją ir paaiškinimus, kad pareiškėjas turi teisę naudoti paviršinį ar požeminį vandenį (sutartį su vandens tiekimo įmone arba gręžinio registracijos dokumentą) ir moka gamtos išteklių mokesčius;

  2.5.10. deklaraciją ir paaiškinimus, kad bus laikomasi reikalavimų dėl statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo, nustatytų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

  2.5.11. deklaraciją ir paaiškinimus, kad vykdant projekto veiklas bus vadovaujamasi 2021 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 papildomas, nustatant techninės analizės kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sąlygomis ekonominė veikla laikoma svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos ir ar ta ekonominė veikla nedaro reikšmingos žalos kitiems aplinkos tikslams, su visais pakeitimais, I priedo ir II priedo atitinkamuose skirsniuose nustatytais reikalavimais;

  2.5.12. patvirtintų 3 paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (jei administruojančioji institucija patvirtintų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio negali gauti iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro);

  2.5.13. deklaraciją ir paaiškinimą, kad atitinka PFSA 8.16 papunktyje nurodytą sąlygą.

  2.5.14. Dokumentus, pagrindžiančius, kad pareiškėjas turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas (taikoma tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra nustatytas reikalavimas turėti tokį teisinį pagrindą).

  2.6. Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

  2.7. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

  2.8. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus tvirtinamomis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, skelbiamomis ES investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  2.9. Papildomi projekto matomumo reikalavimai, nenurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.

  2.10. Informavimas apie projektą ir komunikacija atliekami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2.11. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi Ministerijoje 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos suteikimo dienos.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  PFSA 5 ir 6 punktuose nurodyti reikalavimai projektams: 

  Neutralumas – projektas negali daryti neigiamo poveikio HP.

  Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.). Projektuose neturi būti numatyta veiksmų, kurie darytų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas PFSA 1 priede.

  Projekto veiklos, vadovaujantis 2021 m. vasario 18 d. Komisijos pranešimu – Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis (2021/C 58/01), atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnio 1 dalies a–f punktuose, arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

  Projektas neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gerojo administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  PFSA 11 punkte nurodyti reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas: 

  11.1. Projekto vykdytojas turi užtikrinti investicijų tęstinumą 3 metus nuo investavimo pabaigos arba projektų, kuriems taikomos valstybės pagalbos taisyklės pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 straipsnį, vykdytojas per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį:

  11.1.1. negali nutraukti gamybinės veiklos arba perkelti jos už atitinkamos apskrities ribų kitaip, nei nurodyta PFSA 2.3.2 papunktyje;

  11.1.2. negali pakeisti įgyto turto nuosavybės teisių, jei dėl to MVĮ įgytų nederamą pranašumą;

  11.1.3. negali iš esmės pakeisti veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdžio, tikslų arba vykdymo sąlygų, jei tai pakenktų projekto tikslams.

  11.2. Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimo, nustatyto PFSA 11.1 papunktyje, jis turi grąžinti projektui finansuoti išmokėtų lėšų sumą, proporcingą reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Jeigu projekto vykdytojas negali įgyvendinti projekto per 36 mėnesius dėl objektyvių priežasčių, kurių proj

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  PFSA 8 punkte nurodyti reikalavimai valstybės pagalbai:

  8.1. Pagal PFSA projekto veiklų finansavimas yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalyje. Finansavimas projektams, skiriamas kaip valstybės pagalba, yra investicinė pagalba, kuri teikiama tvarioms investicijoms pritraukti pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 straipsnį ir darbuotojų mokymams pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnį, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I skyriaus nuostatas. Pagal PFSA valstybės pagalba gali būti teikiama ne ilgiau kaip iki Reglamento (ES) Nr. 651/2014 galiojimo laikotarpio pabaigos, įskaitant ir pereinamąjį laikotarpį, t. y. iki 2027 m. birželio 30 d.

  8.2. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 ir 31 straipsnių nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 2 priede nustatytą Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

  8.3. Valstybės pagalba neteikiama:

  8.3.1. sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip nurodyta PFSA 2.2.5.2 papunktyje;

  8.3.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka Lietuvos Respublikoje gauta valstybės pagalba;

  8.3.3. jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje;

  8.3.4. Reglamento (ES) Nr. 651/2014 13 straipsnyje nustatytais atvejais.

  8.4. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  8.4.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos projekto veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  8.4.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 straipsnio 12 dalyje  ir 31 straipsnio 4 dalyje nustatytą pagalbos intensyvumą.

  8.5. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos dydis, apskaičiuotas pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 ir 31 straipsnių nuostatas.

  8.6. Investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 straipsnį, ir pagalba darbuotojų mokymams, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnį, yra išmokama dalimis ir diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 punkte.

  8.7. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina, ar pareiškėjas turi teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, administruojančioji institucija duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, pateikia per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl projekto finansavimo įsigaliojimo dienos.

  8.8. Ministerija informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą, viršijančią Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, turi pateikti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, vadovaudamasi administruojančiosios institucijos pateikta informacija.

  8.9. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis tvarių investicijų pritraukimo veiklai, kuri apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 straipsnio 12 dalį ir vadovaujantis Regioninės pagalbos žemėlapiu, nurodyta PFSA 1 lentelėje.

  1 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis tvarių investicijų pritraukimo veiklai.

  Eil. Nr.

  Pareiškėjo statusas

   

   

  Finansuojamoji dalis (įskaičiuojant Regioninės pagalbos žemėlapyje nustatytą teritorijoms, kurioms Teritoriniame teisingos pertvarkos plane yra numatyta parama iš TPF, jeigu šios teritorijos yra Kauno, Šiaulių ir Telšių apskrityse)

  1.

  Labai maža ir maža įmonė

  iki 80 proc.

  2.

  Vidutinė įmonė

  iki 70 proc.

  8.10. Bet kokia pradinė investicija, susijusi su ta pačia arba panašia veikla, kurią tas pats valstybės pagalbos gavėjas (grupės lygmeniu) pradeda per trejus metus nuo darbų, susijusių su kita remiama investicija tame pačiame 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo I priede pateikto Bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 3 lygio regione, pradžios, laikoma vieno investicinio projekto dalimi. Kai toks vienas investicinis projektas yra didelis investicinis projektas, visa valstybės pagalbos vienam investiciniam projektui suma neviršija pakoreguotos pagalbos dideliems investiciniams projektams sumos.

  8.11. Tinkamos finansuoti išlaidos tvarioms investicijoms pritraukti, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 straipsnio 4 dalies a punkte, yra šios:

  8.11.1. Statinių statybos, statinių rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto, vietinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos. Išlaidos tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei nekilnojamasis turtas yra pareiškėjo nuosavybė.

  8.11.2. Įrangos, mašinų, baldų, kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės nuomos) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas). Išlaidos tinkamos finansuoti tiek, kiek jos susijusios su projekto įgyvendinimu. Įsigyjama įranga, mašinos, įrenginiai ir prietaisai turi būti nauji. Lizingo (finansinės nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe.

  8.11.3. Patentų ir licencijų išlaidos, atitinkančios šias sąlygas:

  8.11.3.1. Išlaidos patirtos rinkos sąlygomis, įgyjant patentus ir licencijas iš trečiųjų šalių, nesusijusių su pirkėju.

  8.11.3.2. Patentus ir licencijas naudoja tik pareiškėjas, gaunantis valstybės pagalbą.

  8.12. Tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti šias sąlygas:

  8.12.1. Įsigyjamas materialusis ir nematerialusis turtas turi būti naujas.

  8.12.2. Investicijos atitinkamoje vietovėje išlaikomos ne trumpiau kaip trejus metus nuo investavimo pabaigos. Tai neužkerta kelio pakeisti per šį laikotarpį pasenusios arba sugedusios įrangos ar įrenginių, jeigu atitinkamoje vietovėje ekonominė veikla išlaikoma minimalų laikotarpį.

  8.12.3. Ilgalaikis nematerialusis turtas turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 straipsnio 8 dalies a–c punktų sąlygas ir būti įtrauktas į valstybės pagalbą gaunančios įmonės turtą ir bent trejus metus likti susietas su projektu, kuriam skirta valstybės pagalba.

  8.12.4. Inžinerinių tinklų įrengimo išlaidos, jei tos išlaidos yra pagrįstos, tiesiogiai susijusios su tvarių investicijų pritraukimo veiklos vykdymu. Inžineriniai tinklai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje. Pagal statybos teisinius santykius reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus inžineriniai tinklai gali būti projekto vykdytojo nuosavybė.

  8.12.5. Projekto vykdytojo finansuojama tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kai finansavimas teikiamas pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 straipsnį, turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 straipsnio 14 dalies nuostatas.

  8.13. Jei valstybės pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, kaip nustatyta PFSA 1.2.5 ir 1.2.6 papunkčiuose, tinkamos finansuoti išlaidos turi bent 200 proc. viršyti pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais, einančiais iki darbų pradžios. Informacija apie tai, kad valstybės pagalbos prašoma esamos įmonės veiklai įvairinti, detalizuojama verslo plane.

  8.14. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su tvarių investicijų pritraukimu ir patvirtintos išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, kaip nustatyta PFSA 2.5.6 papunktyje.

  8.15. Prie tvarių investicijų pritraukimo projekto tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos per tvarių investicijų pritraukimo projekto įgyvendinimo laikotarpį patirtos tvarių investicijų pritraukimo projektui vykdyti skirtos tinkamos finansuoti išlaidos (tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos ir reikalavimai nurodyti PFSA 8.11–8.12 papunkčiuose), patirtos ne anksčiau nei nuo tvarių investicijų pritraukimo projekto įgyvendinimo pradžios, bet ne anksčiau nei nuo dienos, kai administruojančioji institucija gauna PĮP. Išlaidos iki projekto sutarties sudarymo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

  8.16. Pareiškėjas turi patvirtinti, kad per dvejus metus iki PĮP gauti valstybės pagalbą pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 14 straipsnį pateikimo jis neperkėlė veiklos į įmonę, kuriai turi būti teikiama pradinė investicija, dėl kurios prašoma pagalbos, ir įsipareigoja to nedaryti ne daugiau kaip dvejus metus nuo pradinės investicijos, dėl kurios prašoma pagalbos, pabaigos.

  8.17. Tvarių investicijų pritraukimui tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimus, nustatytus PFSA 8.2–8.16 papunkčiuose.

  8.18. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis darbuotojų mokymo veiklai, kuri apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnio 4 dalį, nurodyta PFSA 2 lentelėje.

  2 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis darbuotojų mokymo veiklai.

  Eil. Nr.

  Pareiškėjo statusas

   

   

  Finansuojamoji dalis

  Finansuojamoji dalis (neįgaliesiems mokomiems asmenims)

  1.

  Labai maža ir maža įmonė

  iki 70 proc.

  iki 70 proc.

  2.

  Vidutinė įmonė

  iki 60 proc.

  iki 70 proc.

  8.19. Tinkamos finansuoti išlaidos, taikant Reglamento (ES) Nr. 651/2014 31 straipsnį, kai investuojama į darbuotojų mokymą, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą, yra:

  8.19.1. mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko). Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;

  8.19.2. mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių ir apgyvendinimo (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje) Lietuvos Respublikoje išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;

  8.19.3. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių ir apgyvendinimo (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje) Lietuvos Respublikoje išlaidos;

  8.19.4. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių  į užsienio valstybes ir apgyvendinimo šiose valstybėse išlaidos;

  8.19.5. išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;

  8.19.6. salės, įrangos nuomos išlaidos už valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje);

  8.19.7. mokomų asmenų maitinimo išlaidos (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje);

  8.19.8. su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, tai yra mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos;

  8.19.9. išlaidos mokomiems asmenims už darbo laiko valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos). Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokymas vykdomas ne nuotoliniu būdu ir nuotoliniu būdu, kai nuotolinis mokymasis vyksta mokomų asmenų darbo valandomis ir administruojančiajai institucijai yra pateikiami su ja suderinti tai įrodantys dokumentai.

  8.20. Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas taip pat vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalimi.

  8.21. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

  8.21.1. nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje;

  8.21.2. neįvardytos PFSA 8.11 ir 8.19 papunkčiuose kaip tinkamos finansuoti išlaidos;

  8.21.3. patiriant tinkamas finansuoti išlaidas sumokamas pridėtinės vertės mokestis;

  8.21.4. pastatų ar patalpų paprastojo remonto išlaidos;

  8.21.5. techninio ir (ar) darbo projekto parengimo išlaidos;

  8.21.6. statinio statybos techninės ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros išlaidos;

  8.21.7. transporto priemonių ir jų įrangos pirkimo išlaidos.

  8.22. Ministerija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, vadovaudamasi administruojančiosios institucijos pateikta informacija.

  8.23. Valstybės pagalbos suteikimo kontrolė ir stebėsena vykdoma pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnį.

  8.24. Administruojančioji institucija duomenis apie suteiktą pagalbą Registrui teikia vadovaudamasi Registro nuostatais.

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Eil.

  Nr.

  Kriterijaus tipas

  Kriterijus

  Kriterijaus vertinimo metodas

  1.

  Specialusis

  Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip 3 metus, kurios metinės pardavimo  pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius trejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 300 000,00 (trys šimtai tūkstančių) eurų, jeigu įmonė yra vidutinė įmonė, ir 145 000,00 (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų, jeigu įmonė yra labai maža ar maža įmonė.

   

  Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklas, t. y. iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos veikia ne trumpiau kaip trejus metus Juridinių asmenų registre įregistruota MVĮ, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius trejus finansinius metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos pagal pateiktus patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 300 000,00 (trys šimtai tūkstančių) eurų, jeigu įmonė yra vidutinė įmonė, ir 145 000,00 (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų, jeigu įmonė yra labai maža ar maža įmonė.

  Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro informaciją, kai įmonė yra veikianti Lietuvoje, arba pagal kitus įmonės veikimo laikotarpį įrodančius dokumentus, pvz., registracijos pažymėjimą, išrašą iš valstybės, kurioje įmonė veikia, registro centro ir pan., kai įmonė yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo.

  Įmonės pačios pagamintos produkcijos pardavimo pajamos tikrinamos pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pačios įmonės pagamintos produkcijos pardavimo pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus.

  Pareiškėjas yra veikianti įmonė, t. y. Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriams ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius  Juridinių asmenų registrui.

  Paties pagaminta produkcija, suprantama taip, kaip ji apibrėžta PFSA 1.2.4 papunktyje.

  Įmonės pajamos tikrinamos pagal pateiktus patvirtintos pastarųjų finansinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus.

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal paskutinį patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir (ar) kitus įmonės pramonės ekonominę veiklą pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus. Tikrinama pagal PĮP pateiktą informaciją, Valstybės duomenų agentūros, Juridinių asmenų registro duomenis.

  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

  2.

  Specialusis

  Projektu vykdoma veikla nėra priskirtina turizmo ir poilsio infrastruktūros kūrimui ir (arba) turizmo paslaugų teikimui.

  Vertinama, ar projektu vykdoma veikla nėra priskirtina turizmo ir poilsio infrastruktūros kūrimui ir (arba) turizmo paslaugų teikimui.

  Turizmo ir poilsio infrastruktūra  suprantama taip, kaip ji apibrėžta PFSA 1.2.7 papunktyje.

  Turizmo paslaugos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme.

  Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

  3.

  Specialusis

  Projektu siekiama sukurti ne mažiau kaip 20 tvarių darbo vietų ir ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos jas išlaikyti.

  Vertinama, ar projekte pareiškėjas sukurs ne mažiau kaip 20 tiesiogiai su investicijų projektu susijusių tvarių darbo vietų ir išlaikys šias darbo vietas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

  Tvari darbo vieta suprantama taip, kaip ji apibrėžta PFSA 1.2.8 papunktyje.

  Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

  4.

  Specialusis

  Projekto veiklos atitinka aplinkos atžvilgiu tvarios investicijos sąvoką.

  Vertinama, ar visos projekte numatytos veiklos atitinka aplinkos atžvilgiu tvarios investicijos sąvoką. Aplinkos atžvilgiu tvari investicija suprantama taip, kaip ji apibrėžta PFSA 1.2.1 papunktyje.

  Reglamento (ES) 2020/852 3 straipsnyje nustatyti tvarios ekonominės veiklos kriterijai.

  Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  Eil. Nr.

  Kriterijaus tipas

  Kriterijus

  Kriterijaus vertinimo metodas

  Didžiausias galimas kriterijaus balas

  Kriterijaus svorio koeficientas

   

  Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas

   

  5.

  Prioritetinis

  Projektu siekiama sukurti didesnį tvarių darbo vietų skaičių ir išlaikyti jas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

  Prioritetas bus teikiamas tiems projektams, kuriuose pareiškėjas sukurs ne mažiau kaip 21 tiesiogiai su investicijų projektu susijusią tvarią darbo vietą ir išlaikys šias darbo vietas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

  Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kuriuose numatoma sukurti daugiau tvarių darbo vietų.

  Tvari darbo vieta suprantama taip, kaip apibrėžta PFSA 1.2.8 papunktyje.

  Šiam kriterijui bus nustatytas didžiausias kriterijaus vertinimo balas.

  Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

  Jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir vieno skaičiaus po kablelio.

  5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, kuriuos įgyvendindamas pareiškėjas sukurs ne mažiau kaip 21 tiesiogiai su investicijų projektu susijusią tvarią darbo vietą ir išlaikys šias darbo vietas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų
  ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų. Jeigu pirmieji projektai,
  kuriuos įgyvendindamas pareiškėjas sukurs ne mažiau kaip 21 tiesiogiai su investicijų projektu susijusią tvarią darbo vietą ir išlaikys šias darbo vietas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos, sudaro daugiau kaip 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

  5

  8

  40

  6.

  Prioritetinis

  Projekto efektyvumas

  Vertinamas santykis tarp pareiškėjo planuojamo sukurti tvarių darbo vietų skaičiaus ir prašomos finansavimo sumos.

  Formulė: Y = X1/ X2*100, kurioje:

  X1 pareiškėjo planuojamas sukurti tvarių darbo vietų skaičius;

  X2pareiškėjo prašoma finansavimo suma, Eur;

  Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamo sukurti tvarių darbo vietų skaičiaus ir prašomos finansavimo sumos procentais.

  Daugiau balų skiriama projektams, kurių nurodytas santykis Y yra didesnis.

  Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

  Jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir vieno skaičiaus po kablelio.

  5 balai suteikiami pirmiesiems didžiausią  Y  reikšmę turinčių 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų. Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatoma vienoda Y reikšmė, sudaro daugiau kaip 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

  5

  6

  30

  7.

  Prioritetinis

  Projekte apmokyti įmonės darbuotojai

  Prioritetas teikiamas tiems projektams,  kuriuose numatomų apmokyti tiesiogiai su investicijų projektu susijusių įmonės darbuotojų skaičiaus , kuriems būtų suteikti pramonės pertvarkai reikalingi įgūdžiai, atitinkantys specialųjį rezultato stebėsenos rodiklį „Įmonių darbuotojai, baigę mokymus, skirtus pramonės pertvarkai reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžio rūšį: techninis, valdymo, ekologijos, kitas)“, ir bendro įmonės darbuotojų skaičiaus santykis yra didesnis.

  Formulė: Y = X1/ X2*100, kurioje:

  X1 pareiškėjo planuojamas apmokyti tiesiogiai su investicijų projektu susijusių įmonės darbuotojų skaičius;

  X2pareiškėjo bendras įmonės darbuotojų skaičius;

  Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamų apmokyti tiesiogiai su investicijų projektu susijusių įmonės darbuotojų skaičiaus ir pareiškėjo bendro įmonės darbuotojų skaičiaus.

  Daugiau balų skiriama tiems projektams, kuriuose numatomų apmokyti darbuotojų skaičiaus ir bendro įmonės darbuotojų skaičiaus santykis yra didesnis.

  Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

  Jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir vieno skaičiaus po kablelio.

  5 balai suteikiami pirmiesiems didžiausią  Y reikšmę turinčių 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų. Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatoma vienoda Y reikšmė, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

  5

  6

  30

  Minimali privaloma surinkti balų suma

  40

  Maksimali galima balų suma (apvalinama iki sveiko skaičiaus) 

  100

  Balas apskaičiuojamas pagal formulę, kurioje P – projekto surinktas balų skaičius, Y – kriterijaus gautas vertinimo balas ir S – kriterijui suteiktas svorio koeficientas: P = Y1 * S1 + Y2 * S2 + Y3 * S3.

  Jei projektas vertinimo metu nesurenka PFSA 9 punkte nurodytos minimalios balų sumos, PĮP atmetamas. Kai projektams, surinkusiems vienodą galutinį balų skaičių, nepakanka pagal kvietimą teikti PĮP skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal PFSA 9 punkte nurodytą pirmąjį prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu projektai pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų įvertinti vienodai, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės PFSA 9 punkte nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu suteikti vienodi balai pagal visus PFSA 9 punkte nurodytus prioritetinius atrankos kriterijus, šie projektai nurodomi PĮP vertinimo ataskaitos sąraše „Projektai, kuriems rekomenduojama skirti finansavimą“ pagal PĮP pateikimo laiką.

 • ES fondas
  Teisingos pertvarkos fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  Nuosavo įnašo dalis tvarių investicijų pritraukimo veiklai: labai maža ir maža įmonė – ne mažiau kaip 20 proc. bei vidutinė įmonė – ne mažiau kaip 30 proc. Nuosavo įnašo dalis darbuotojų mokymo veiklai: labai maža ir maža įmonė – ne mažiau kaip 30 proc., (neįgaliesiems mokomiems asmenims – ne mažiau kaip 30 proc.) bei vidutinė įmonė – ne mažiau kaip 40 proc. (neįgaliesiems mokomiems asmenims – ne mažiau kaip 30 proc.).

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  8 500 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija

  FN-05-01- FN-05-07

  01

  Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma

  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką

         
         
 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai

  Pažangos priemonės poveiklės numeris

  Rodiklio pavadinimas

  Rodiklio kodas

  Matavimo vienetas

  Minimali siektina reikšmė projektui

  05-001-01-06-03-05-5.1

  Į įgūdžių ugdymą investuojančios įmonės

  P-05-001-01-06-03-05 (P.S.2.1533)

  įmonės

  46

  Įmonių darbuotojai, baigę mokymus, skirtus pramonės pertvarkai reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžio rūšį: techninis, valdymo, ekologijos, kitas)

  R-05-001-01-06-03-07 (R.S.2.3537)

  dalyviai

  743

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažos, vidutinės  ir didelės)

  P-05-001-01-06-03-06 (P.S.2.1006)

  įmonės

  3

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

  P-05-001-01-06-03-07

  (P.B.2.0001.1)

  įmonės

  n/a

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažos)

  P-05-001-01-06-03-08

  (P.B.2.0001.2)

  įmonės

  n/a

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

  P-05-001-01-06-03-09

  (P.B.2.0001.3)

  įmonės

  n/a

  Paramą dotacijomis gavusios įmonės

  P-05-001-01-06-03-10

  (P.S.2.1007)

  įmonės

  3

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

  R-05-001-01-06-03-03

  (R.B.2.2002)

  Eur

  9 412 308,00

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

  R-05-001-01-06-03-04

  (R.B.2.2002.1)

  Eur

  n/a

  Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos tvarios darbo vietos

  R-05-001-01-06-03-02

  (R.S.2.3044)

  vienų metų etato ekvivalentai

  122

  05-001-01-06-03-05-5.2

  Į įgūdžių ugdymą investuojančios įmonės

  P-05-001-01-06-03-05 (P.S.2.1533)

  įmonės

   

  51

  Įmonių darbuotojai, baigę mokymus, skirtus pramonės pertvarkai reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžio rūšį: techninis, valdymo, ekologijos, kitas)

  R-05-001-01-06-03-07 (R.S.2.3537)

  dalyviai

   

   

   

   

  824

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažos, vidutinės  ir didelės)

  P-05-001-01-06-03-06 (P.S.2.1006)

  įmonės

   

   

  3

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

  P-05-001-01-06-03-07

  (P.B.2.0001.1)

  įmonės

  n/a

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažos)

  P-05-001-01-06-03-08

  (P.B.2.0001.2)

  įmonės

  n/a

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

  P-05-001-01-06-03-09

  (P.B.2.0001.3)

  įmonės

  n/a

  Paramą dotacijomis gavusios įmonės

  P-05-001-01-06-03-10

  (P.S.2.1007)

  įmonės

   

  3

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

  R-05-001-01-06-03-03

  (R.B.2.2002)

  Eur

   

   

   

  10 403 077,00

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

  R-05-001-01-06-03-04

  (R.B.2.2002.1)

  Eur

  n/a

  Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos tvarios darbo vietos

  R-05-001-01-06-03-02

  (R.S.2.3044)

  vienų metų etato ekvivalentai

   

  135

  05-001-01-06-03-05-5.3

  Į įgūdžių ugdymą investuojančios įmonės

  P-05-001-01-06-03-05 (P.S.2.1533)

  įmonės

  66

  Įmonių darbuotojai, baigę mokymus, skirtus pramonės pertvarkai reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžio rūšį: techninis, valdymo, ekologijos, kitas)

  R-05-001-01-06-03-07 (R.S.2.3537)

  dalyviai

  1066

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažos, vidutinės  ir didelės)

  P-05-001-01-06-03-06 (P.S.2.1006)

  įmonės

  4

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

  P-05-001-01-06-03-07

  (P.B.2.0001.1)

  įmonės

  n/a

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažos)

  P-05-001-01-06-03-08

  (P.B.2.0001.2)

  įmonės

  n/a

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

  P-05-001-01-06-03-09

  (P.B.2.0001.3)

  įmonės

  n/a

  Paramą dotacijomis gavusios įmonės

  P-05-001-01-06-03-10

  (P.S.2.1007)

  įmonės

  4

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

  R-05-001-01-06-03-03

  (R.B.2.2002)

  Eur

  13 375 385,00

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

  R-05-001-01-06-03-04

  (R.B.2.2002.1)

  Eur

  n/a

  Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos tvarios darbo vietos

  R-05-001-01-06-03-02

  (R.S.2.3044)

  vienų metų etato ekvivalentai

  173

 • Kontaktai

  VšĮ Inovacijų agentūra: 

  Kontaktų centras, tel. +370 700 77 055 

  VšĮ Inovacijų agentūros Viešųjų investicijų skyriaus srities vadovė

  Alina Makevičienė, Tel. +370 687 61592.

  VšĮ Inovacijų agentūros Viešųjų investicijų skyriaus projektų vadovė

  Eglė Kelminskė, Tel. +370 698 85768.

  VšĮ Inovacijų agentūros Viešųjų investicijų skyriaus vadovė

  Vaida Lapinskienė, Tel. +370 619 85 099.