Teikiama nuo
2023-10-31 14:00
Teikiama iki
2024-04-08 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
1 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Inovacijų agentūra
Prioritetas
Pažangesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas

  05-001-01-05-07

  Remiama veikla: ekspertinė ir metodinė pagalba perkančiosioms organizacijoms dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo ir (arba) juridiniams asmenims, ketinantiems dalyvauti dalyvio teisėmis ikiprekybiniuose pirkimuose dėl dalyvavimo ikiprekybiniuose pirkimuose. Remiamos veiklos tikslas – stiprinti perkančiųjų organizacijų gebėjimus inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudaryti paskatas verslui dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

 • Tikslinės grupės

  Perkančiosios organizacijos, siekiančios vykdyti ikiprekybinius pirkimus, ir juridiniai asmenys, siekiantys dalyvauti ikiprekybiniame pirkime.

 • Galimi pareiškėjai

  Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 000 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 %

 • Nuosavo įnašo dalis

  -

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  SVARBU! Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministrės 2024-02-05 įsakymu Nr. 4-70 patvirtintas Projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimas. Prašome susipažinti su pakeitimais.

  Reikalavimai projektams, pareiškėjams nurodyti PFSA 2 p. 

  2.1. Remiama veikla: ekspertinė ir metodinė pagalba perkančiosioms organizacijoms dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo ir (arba) juridiniams asmenims, ketinantiems dalyvauti dalyvio teisėmis ikiprekybiniuose pirkimuose dėl dalyvavimo ikiprekybiniuose pirkimuose. Remiamos veiklos tikslas – stiprinti perkančiųjų organizacijų gebėjimus inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudaryti paskatas verslui dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

  2.2. Reikalavimai pareiškėjui:

  2.2.1 Galimas pareiškėjas – viešoji įstaiga Inovacijų agentūra.

  2.2.2. Galutiniai naudos gavėjai – perkančiosios organizacijos, siekiančios vykdyti ikiprekybinius pirkimus, ir juridiniai asmenys, siekiantys dalyvauti ikiprekybiniame pirkime.

  2.3. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjui visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus ir Reglamento (ES) 2023/2831 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas

  2.4. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/app/nam. 

  2.5. Galutiniams naudos gavėjams taikomi tokie patys reikalavimai, kaip pareiškėjams, kurie nurodyti PFSA 2.3 ir 2.4 papunkčiuose, išskyrus galutinio naudos gavėjo priskyrimą sunkumų patiriančiai įmonei, kaip ši sąvoka apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/1315, 2 straipsnio 18 punkte.

  2.6. Pareiškėjas kartu su PĮP pateiktame PFSA 2 priede nurodo, kuriam iš Koncepcijoje nustatytų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) (sumaniosios specializacijos) prioritetui (-ams) (toliau – MTEPI prioritetas (-ai)) priskirtinas projektas, taip pat nurodo, kurią (-ias) MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematiką (-as) atitinka projektas. Galutinį atitikimą konkrečiam MTEPI prioritetui (-ams) ir įgyvendinimo tematikai (-oms) nustato administruojančioji institucija projekto vertinimo metu.

  2.7. Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir (arba) deklaruotos (arba pripažintos deklaruotinomis) Europos Komisijai arba kitai tarptautinei institucijai ir kurioms apmokėti skyrus ES fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos, ir (arba) deklaruotos Europos Komisijai arba kitai tarptautinei institucijai daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

  2.8. Pagal PFSA nefinansuojama pareiškėjo einamoji veikla ir 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio tęstinumo reikalavimų įgyvendinimas.

  2.9. Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Projekto veiklų priskyrimo regionui vertinimas atliekamas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, paskelbtomis ES investicijų interneto svetainėje https://esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams.

  2.10. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.12 papunktyje nurodyto termino.

  2.11. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų pradžios laikotarpis gali būti pratęstas.

  2.12. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

  2.13. Projektui taikomi visi PFSA išvardyti rodikliai, kurių metodiniai skaičiavimo aprašai skelbiami kartu su kvietimu teikti PĮP. Projekto vykdytojui nepasiekus rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio
  171–178 punktų nuostatos.

  2.14. Pagal PFSA projektui įgyvendinti skiriama iki 1 000 000 (vieno milijono) eurų Investicijų programos (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Iki 600 000 (šešių šimtų tūkstančių) eurų Investicijų programos lėšų skiriama projektams įgyvendinti Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir iki 400 000 (keturių šimtų tūkstančių) eurų Investicijų programos lėšų skiriama projektams įgyvendinti Sostinės regione. Numatoma paskelbti vieną kvietimą teikti PĮP finansavimui gauti.

  2.15. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 1 000 000 (vienas milijonas) eurų ES fondų lėšų. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

  2.16. PĮP su Ministerija nederinamas.

  2.17. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

  2.18. Ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyrius iki kvietimo teikti PĮP administruojančiajai institucijai paskelbimo patikrina ir patvirtina, kad projekte numatytos veiklos atitinka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatų reikalavimus.

  2.19. Projektų atranka atliekama projektų planavimo būdu, laikantis Strateginio valdymo metodikos 84 punkte nustatytų reikalavimų. Pagal PFSA nurodytą remiamą veiklą, projektų, atrenkamų planavimo būdu, sąrašą (-us), kurį (-iuos) sudarius šis (šie) skelbiamas
  (-i) 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ apraše, numatoma sudaryti 2023 metų IV ketvirtį.

  2.20. Pareiškėjas ir projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede ir atitikti PFSA 9 punkte nustatytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus, kuriems raštu pritarė Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

  2.21. Pareiškėjas turi parengti PĮP ir kartu su PĮP administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje ir kvietime teikti PĮP nustatyta tvarka:

  2.21.1. laisvos formos pareiškėjo deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka PFSA 1 priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo principo reikalavimus, ir pateikia papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai taip, kaip nustatyta PFSA 1 priede;

  2.21.2. pareiškėjo patvirtintą De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašą. De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašas, kuriame nustatyta tvarka, kaip nauda, kurią pareiškėjas gaus PFSA 2.1 papunktyje nurodytai remiamai veiklai vykdyti, bus perduota galutiniam naudos gavėjui, taip pat nustatyta, kad pareiškėjas kaip tarpininkas negaus naudos, turi būti suderintas su administruojančiąja institucija pagal De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašo formą, skelbiamą ES investicijų interneto svetainėje https://esinvesticijos.lt/;

  2.21.3. užpildytą PFSA 2 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti;

  2.21.4. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas, darbo sutartis dėl tų pačių ar panašių funkcijų ir (ar) pareigų, pažymas dėl darbuotojo 6 mėnesių darbo užmokesčio vidurkio, 6 mėnesių darbo užmokesčio priskaitymo dokumentus, pažymas dėl atitinkamos pareigybės (ar panašias funkcijas atliekančių) darbuotojų bendro darbo užmokesčių vidurkio arba Valstybės duomenų agentūros apskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio tos pačios ar panašios pozicijos ketvirtinius duomenis (kurie oficialiosios statistikos portale yra skelbiami paskutinę kvietimo teikti PĮP dieną));2.21.5. dokumentą, kuriame išsamiai nurodomos biudžeto veiklos ir išlaidos.

  2.22. Kartu su mokėjimo prašymu, kai deklaruojamos išlaidos, pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

  2.22.1. kiekvienam galutiniam naudos gavėjui užpildytą projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą (PFSA 3 priedas);

  2.22.2. kiekvienam galutiniam naudos gavėjui užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma paskelbtą pavyzdinę formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija);

  2.22.3. sutartis arba analogiškus susitarimus su galutiniais naudos gavėjais dėl dalyvavimo projekte.

  2.23. Papildomi projekto matomumo reikalavimai, nenurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.

  2.24. Informavimas apie projektą ir komunikacija atliekami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2.25. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) 2023/2831 6 straipsnio 3 dalyje nustatyto termino. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos ir (arba) de minimis pagalbos suteikimo pareiškėjui dienos.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  PFSA 5 ir 6 punktuose nurodyti reikalavimai projektams:  

  Neutralumas – projektas negali daryti neigiamo poveikio HP.

  Įgyvendinant projektą neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės,  negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (siekiama geriau naudoti viešojo sektoriaus potencialą inovacijoms šalyje skatinti stiprinant perkančiųjų organizacijų gebėjimus inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudaryti paskatas verslui dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione). Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimai pateikiami PFSA 1 priede.

  Veikla, vadovaujantis 2021 m. vasario 18 d. Komisijos pranešimu – Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos atsparumo ir didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis (2021/C 58/01), atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnio 1 dalies a–f punktuose, arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

  Projektas neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gerojo administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  -

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  PFSA 2.10 p.

  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.12 papunktyje nurodyto termino.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  PFSA 8 punkte nurodyti reikalavimai valstybės pagalbai:

  8.1. Galutiniams naudos gavėjams – ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims de minimis pagalba teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) 2023/2831. PFSA nustatomos de minimis pagalbos teikimo sąlygos, kurios atitinka Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. De minimis pagalba teikiama galutiniams naudos gavėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) 2023/2831 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas. De minimis pagalba pagal PFSA gali būti teikiama ne ilgiau kaip iki PFSA 2.12 papunktyje nurodyto termino

  8.2. Vykdant PFSA 2.1 papunktyje nurodytą veiklą, kai ekspertinė ir metodinė pagalba teikiama ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, de minimis pagalba, kuri atitinka Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatas, pareiškėjui neteikiama, jeigu:

  8.2.1.   pareiškėjas pagrindžia, kad visa nauda, kurią jis gaus teikdamas pagalbą ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, bus perduota galutiniams naudos gavėjams – ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims ir pareiškėjas kaip tarpininkas negaus jokios naudos;

  8.2.2.   de minimis pagalba skaičiuojama ir priskiriama galutiniams naudos gavėjams vadovaujantis projekto vykdytojo (pareiškėjo) patvirtintu De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašu.

  8.3. Jeigu pareiškėjas, vykdydamas veiklą, pagal kurią teikiama pagalba ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, gauna naudą, išlaidos finansuojamos kaip de minimis pagalba vadovaujantis PFSA 13.2 papunkčio nuostatomis.

  8.4. De minimis pagalba teikiama pareiškėjui visose srityse, išskyrus Reglamento  (ES)  2023/2831 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas.

  8.5. Išlaidos, nurodytos PFSA 13.2 papunktyje, kaip de minimis pagalba proporcingai paskirstomos galutiniams naudos gavėjams – ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims.

  8.6. Prieš pateikdamas PĮP administruojančiajai institucijai ir įtraukdamas juridinius asmenis į projekto galutinių naudos gavėjų sąrašą ar naujo juridinio asmens įtraukimo į projektą projekto įgyvendinimo metu, projekto vykdytojas, prieš suteikdamas de minimis pagalbą galutiniam naudos gavėjui, turi užpildyti PFSA 3 priedą ir patikrinti, ar:

  8.6.1. galutinis naudos gavėjas vykdo veiklą visose srityse, išskyrus Reglamento  (ES)  2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus. Galutinio naudos gavėjo priskyrimas sunkumų patiriančiai įmonei nevertinamas;

  8.6.2. galutiniam naudos gavėjui teikiama de minimis pagalba veiklai visuose sektoriuose, išskyrus Reglamento (ES) 2023/2831 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas;

  8.6.3. vadovaujantis Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neviršys 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį trejų metų laikotarpį. Viena įmone laikomi Reglamento (ES) 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais santykiais susiję ūkio subjektai. Ši riba taikoma neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamą tikslą ir į tai, ar ES valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais;

  8.6.4. galutinis naudos gavėjas turi teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Projekto vykdytojas turi patikrinti visas su galutiniu naudos gavėju susijusias įmones, nurodytas galutinio naudos gavėjo projekto vykdytojui pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.  sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), ir patikrinti, ar galutiniam naudos gavėjui teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnyje.

  8.7. Galutiniam naudos gavėjui pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso ir  nuosavybės teise priklausančių arba kontroliuojamų subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/u%C5%BEsienie%C4%8Di%C5%B3-kuriems-draud%C5%BEiama-atvykti-s%C4%85ra%C5%A1as.

  8.8. Projekto vykdytojas turi informuoti galutinį naudos gavėją, kad jam suteikiama de minimis pagalba, ir apie galutiniam naudos gavėjui suteiktą de minimis pagalbą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti Registrui.

  8.9. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Reglamente (ES) Nr. 651/2014 arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

  8.10. De minimis pagalba numatoma mokėti dalimis. De minimis pagalba diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 De minimis pagalba numatoma mokėti dalimis. De minimis pagalba diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento  (ES)  2023/2831 3 straipsnio 6 dalyje.

  8.11. Paaiškėjus, kad įgyvendinant PFSA 2.1 papunktyje nurodytą veiklą buvo suteikta neteisėta ir (arba) nesuderinama pagalba, administruojančioji institucija privalo susigrąžinti visą neteisėtą ir (arba) nesuderinamą pagalbą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV  skyriaus devintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. 

  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3 

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Eil.

  Nr.

  Kriterijaus tipas

  Kriterijus

  Kriterijaus vertinimo metodas

  Didžiausias galimas kriterijaus balas

  Kriterijaus svorio koeficientas

   

  Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas

   

  1.

  Specialusis

  Projekte suplanuotos veiklos atitinka Koncepciją ir MTEPI prioritetų tematikas.

  Vertinama, ar projektas prisideda prie Koncepcijos ir atitinka MTEPI prioritetų tematikas.

  Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

  -

  -

  -

  2.

  Specialusis

  Pareiškėjo patirtis teikiant konsultacijas perkančiosioms organizacijoms dėl ikiprekybinių pirkimų vykdymo ir verslo subjektams dėl dalyvavimo ikiprekybiniuose pirkimuose

  Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai patirties teikti konsultacijas perkančiosioms organizacijoms dėl dalyvavimo ikiprekybiniuose pirkimuose ir verslo subjektams dėl dalyvavimo ikiprekybiniuose pirkimuose (toliau – konsultacijų paslaugos). Konsultacijų paslaugas teikiančių asmenų kompetencija turi tenkinti toliau išdėstytus reikalavimus.

  Reikalavimai, taikomi pareiškėjo suformuotos projektą vykdančių asmenų komandos vadovui ir bent dviem komandos nariams:

  1. Asmuo turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

  2. Asmuo turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį per paskutinius trejus metus  inovacijų skatinimo, MTEPI rezultatų komercinimo ir (arba) žinių ir technologijų perdavimo srityje.

  3. Asmuo turi būti teikęs konsultacijas, susijusias su atitinkamo sumaniosios specializacijos MTEPI prioriteto ekosistema: įvairių sričių institucijomis ir atstovais (mokslininkais, mokslo ir studijų institucijomis, verslu, ministerijomis ir t. t.) bei išmanyti verslo poreikius ir mokslo galimybes atitinkamose srityse.

  Šis kriterijus taikomas atliekant PĮP vertinimą ir projektui įgyvendinti pasitelkus naujus projekto komandos narius.

  -

  -

  -

 • Reikalavimai

  PFSA 13 punkte nurodyti išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai:

  13.1. Projekto išlaidos turi atitikti PFSA 13.2 papunktyje ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  13.2. Tinkamos finansuoti išlaidos:

  13.2.1. projekto veikloms vykdyti būtinos kompiuterinės technikos, programinės įrangos išlaidos (šios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 1 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų);

  13.2.2. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, taip pat atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas bei projektą vykdančio personalo išmokos už papildomas poilsio dienas;

  13.2.3. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

  13.2.4. svečio iš užsienio valstybės, dalyvaujančio projekto veiklose, kelionių ir apgyvendinimo išlaidos;

  13.2.5. projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių, kelionių išlaidos;

  13.2.6. renginių organizavimui skirtos išlaidos, kai renginį organizuoja projekto vykdytojas arba perkama tokia paslauga;

  13.2.7. išlaidos, susijusios su informavimu apie projekto veiklų vykdymą;

  13.2.8. metodikų rengimo, leidybos ir panašių paslaugų išlaidos, tačiau ne daugiau kaip 10 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;

  13.2.9. projekto veikloms vykdyti (įskaitant projekto veiklose dalyvaujančių asmenų apgyvendinimą) reikalingų transporto priemonių eksploatavimo, patalpų eksploatavimo (komunalinių, ryšio paslaugų ir pan.) išlaidos;

  13.2.10. netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą, kurioms taikoma Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

  13.3. Kryžminis finansavimas netaikomas.

  13.4. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

  13.4.1. nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje;

  13.4.2. neišvardytos PFSA 13.2 papunktyje.

  13.5. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 000 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija

  FN-05-01 – FN-05-07

  01

   

  Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma

  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką

  FS-01-01

  -

  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie ES fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)

  -

  FS-01-02

  -

  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie ES fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM

  -

  FN-01

  01

  Iki 7 procentų netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.

  Fiksuotoji norma apmokama Taisyklių 172.1 papunktyje nustatyta tvarka

 • Teikimo tvarka

  SVARBU! Informuojame, kad dėl DMS laikino  dalies funkcinių galimybių nepakankamo užtikrinimo kvietimo „IPP konsultacijos“ kvietimo terminas pratęstas iki 2024 m. balandžio 8 d. 17 val. 

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Esant DMS funkcinių galimybių neužtikrinimui – užpildyta ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Projekto įgyvendinimo plano forma (word formatu) su reikiamais priedais teikiama el. paštu esinvesticijos@inovacijuagentura.lt  (laiško dydis negali būti didesnis nei 25 MB)

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Teikiant PĮP kartu turi būti pateikta:

  1. laisvos formos pareiškėjo deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka PFSA 1 priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo principo reikalavimus, ir pateikia papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai taip, kaip nustatyta PFSA 1 priede;

  2. pareiškėjo patvirtintą De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašą. De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašas, kuriame nustatyta tvarka, kaip nauda, kurią pareiškėjas gaus PFSA 2.1 papunktyje nurodytai remiamai veiklai vykdyti, bus perduota galutiniam naudos gavėjui, taip pat nustatyta, kad pareiškėjas kaip tarpininkas negaus naudos, turi būti suderintas su administruojančiąja institucija pagal De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašo formą, skelbiamą ES investicijų interneto svetainėje https://esinvesticijos.lt/;

  3. užpildytą PFSA 2 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti;

  4. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas, buhalterinę pažymą apie praėjusių 6 mėn. darbo užmokestį ir (arba) Valstybės duomenų agentūros nuorodas ir (arba) Lietuvos banko duomenis apie gaunamus darbo užmokesčius einant panašias pareigas);.

  5. dokumentą, kuriame išsamiai nurodomos biudžeto veiklos ir išlaidos.

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pažangos priemonės poveiklės numeris Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai

  05-001-01-05-07-08-8.3

  Nefinansinę paramą gaunančių įmonių ir viešojo sektoriaus įstaigų skaičius

  P-05-001-01-05-07-20 (P.N.2.4641)

  Vienetai

  97

  05-001-01-05-07-08-8.3

  Inicijuotų ikiprekybinių pirkimų skaičius

  R-05-001-01-05-07-23

  (R.N.2.5643)

  Vienetai

  6

  05-001-01-05-07-08-8.4

  Nefinansinę paramą gaunančių įmonių ir viešojo sektoriaus įstaigų skaičius

  P-05-001-01-05-07-20 (P.N.2.4641)

  Vienetai

  103

  05-001-01-05-07-08-8.4

  Inicijuotų ikiprekybinių pirkimų skaičius

  R-05-001-01-05-07-23

  (R.N.2.5643)

  Vienetai

  9

 • Kita informacija

  -

 • Kontaktai

  VšĮ Inovacijų agentūra:  

  Kontaktų centras, tel. +370 700 77 055  

  VšĮ Inovacijų agentūros Viešųjų investicijų skyriaus vadovė  

  Vaida Lapinskienė, Tel. +370 619 85 099,

  el. p. v.lapinskiene@inovacijuagentura.lt

  VšĮ Inovacijų agentūros Viešųjų investicijų skyriaus vyr. projektų vadovė 

  Sigita Švabienė, Tel. +370 631 29 373,

  el. p. s.svabiene@inovacijuagentura.lt