Teikiama nuo
2024-03-04 15:00
Teikiama iki
2024-05-31 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
2 678 898.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Kultūros ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Skaitmeninė transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  08-001-04-01-03-05-02 Kultūros turinio skaitmeninimas, siekiant kurti šiuolaikinio vartotojo poreikius atitinkančius produktus ir paslaugas (konkursas)
 • Tikslinės grupės

  -    16–74 m. Lietuvos gyventojai, besinaudojantys internetu;
  -    moksleiviai;
  -    vyresnio amžiaus asmenys;
  -    asmenys su negalia;
  -    asmenys, negalintys skaityti įprasto spausdinto teksto;
  -    verslo subjektai;
  -    lietuvių diaspora užsienyje.
   

 • Galimi pareiškėjai

  Viešieji juridiniai asmenys, kurie yra skaitmeninių ir (ar) suskaitmenintų kultūros išteklių valdytojai.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Kultūros, meno ar kūrybinių industrijų, mokslo sričių viešieji juridiniai asmenys.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  200000.00 Eur
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1.    Pagal Aprašo 2.1. papunktyje finansuojamą veiklą, tinkamu finansuojamos veiklos rezultatu laikoma:

  1.1.    sukurti aukštos kultūrinės ir (ar) meninės vertės kuruoto kultūros turinio skaitmeniniai produktai, inovatyviais būdais pritaikyti vartotojų mokymosi ir (ar) pažintiniams tikslams (sukurtos skaitmeninės kolekcijos, virtualios parodos, interaktyvūs edukaciniai žaidimai, animacija, kino filmų, teatro spektaklių peržiūros, koncertų perklausos su šių sričių ekspertų komentarais, kultūrinio turizmo maršrutai ir pan.).

  2.    Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo ir iki projekto sutarties sudarymo dienos administruojančiai institucijai turi būti pateikta sudaryta partnerystės sutartis. Partnerystės sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kiekvienos šalies numatytos vykdyti veiklos, projekto rezultatai, stebėsena ir kita), ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

  2.1.    partneris turi būti perskaitęs projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP) ir susipažinęs su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant PĮP;

  2.2.    įgyvendindamas projektą, projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriu ir nuolat jį informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

  2.3.    visi PĮP pakeitimai, turintys įtakos partnerio įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti suderinti su partneriu.

  3.    Projektui keliami reikalavimai:

  3.1.    Įgyvendinant projektą projekto vykdytojas turi:

  3.1.1.    sukurti ir naudoti kuruotą skaitmeninį kultūros turinį;

  3.1.2.    užtikrinti, jog projekto komandoje yra specialistas (-ai) galintis užtikrinti skaitmeninio ir (ar) suskaitmeninto kultūros turinio techninį suderinamumą ir atitikimą E. kultūros platformos technologiniams reikalavimams;

  3.1.3.    užtikrinti, kad iki projekto įgyvendinimo pabaigos skaitmeninis ir (ar) suskaitmenintas kultūros turinys bus perduotas patalpinimui E. kultūros platformoje (įskaitant metaduomenų aprašymą pagal suderintą standartą ir (ar) technines procedūras, skaitmeninio ir (ar) suskaitmeninto kultūros turinio sukėlimą į nurodytą informacinę sistemą, duomenų saugyklą ar pan.) ir nebus talpinamas ar skelbiamas jokioje kitoje viešai prieinamoje sklaidos platformoje anksčiau negu pusė metų po patalpinimo E-kultūros platformoje;

  3.1.4.    užtikrinti, kad numatomas skaitmeninti kultūros turinys anksčiau nėra suskaitmenintas ir patalpintas oficialiose suskaitmeninto kultūros turinio sklaidos platformose (pavyzdžiui, epaveldas.lt, limis.lt, eais.archyvai.lt), pareiškėjo ir (ar) partnerio valdomose skaitmeninio ir (ar) suskaitmeninto kultūros turinio viešai prieinamose sklaidos platformose ar kituose skaitmeninio turinio sklaidos kanaluose. Iš naujo skaitmeninti kultūros turinį, kuris jau yra patalpintas suskaitmeninto kultūros turinio sklaidos platformose ar pareiškėjo / partnerio valdomose skaitmeninio ir (ar) suskaitmeninto kultūros turinio viešai prieinamose sklaidos platformose, galima tik tuo atveju, kai įmanoma pagerinti suskaitmenintų ir patalpintų skaitmeninio  kultūros turinio sklaidos platformose objektų kokybę, kuri atitiktų Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Kultūros paveldo atrankos ir skaitmeninimo metodikoje nustatytus reikalavimus;

  3.1.5.    užtikrinti, kad projekte nenaudojamas kultūros turinys susijęs su Lietuvai priešiškomis šalimis (Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys: aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija bei Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos) ar kitų šalių turinys, kurį įvertinus geopolitiniame šiandienos kontekste, kyla grėsmė, kad jis gali būti panaudotas propagandiniais tikslais ir sukelti neigiamą poveikį Lietuvos visuomenei.

  3.2.    Projekto veikla gali būti pradėta įgyvendinti iki projekto sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau negu kaip numato Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 294.2.2. papunkčio nuostatos.

  3.3.    Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ir iki PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika ir jeigu PĮP vertinimo metu nustatoma, jog išlaidos yra netinkamos, nėra būtinos projektui įgyvendinti, išlaidos nebus finansuojamos projekto lėšomis. 

  3.4.    Projektas turi prisidėti prie stebėsenos rodiklio Nr. R-08-001-04-01-03-07 „Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai“ pasiekimo, t. y. užbaigus projekte numatytas veiklas turi būti užtikrinama, jog suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros turinio naudotojų skaičiaus faktinė reikšmė bus deklaruojama E-kultūros platformoje (vieningame suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos portale).

  3.5.    Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000 (100 tūkstančių) eurų. Numatoma paskelbti 1 kvietimą teikti PĮP finansavimui gauti.

  4.    Pareiškėjas ir projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede ir atitikti PFSA 9 punkte nustatytus specialiuosius ir prioritetinius projektų atrankos kriterijus.

  5.    Vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau nei 1 PĮP kvietimo metu.

  6.    Vieno partnerio dalyvavimas kvietimo projektuose sudarant partnerystės sutartis nėra ribojamas, t. y. vienas partneris gali dalyvauti kvietime ir sudaryti partnerystės sutartis su daugiau nei vienu Pareiškėju.

  7.    Projekto komunikacijos ir informavimo veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje numatytomis nuostatomis.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1.    Projektas negali daryti neigiamo poveikio HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.). Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  2.    Projektas turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Atitiktis šiam principui turi būti užtikrinta viso projekto įgyvendinimo metu. Projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede.

  3.    Tie projektai, kurie atitiks prioritetinį projektų atrankos kriterijų Nr. 4 „Skaitmeninio ir suskaitmeninto kultūros turinio pritaikymas negalią turintiems asmenims“, tiesiogiai prisidės prie lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.), kuris įgyvendinamas per projekto veiklas ir tikslines auditorijas: veiklos orientuotos į siekį didinti kultūros turinio prieinamumą, skaitmeninio ir (ar) suskaitmeninto kultūros turinio pritaikymą negalią turintiems asmenims.

  4.    Tie projektai, kurie atitiks prioritetinį projektų atrankos kriterijų Nr. 5 „Skaitmeniniam ar suskaitmenintam kultūros turiniui pateikti naudojamos interaktyvios ir įtraukiančios formos“, tiesiogiai prisidės prie inovatyvumo (kūrybingumo) principo, kuris įgyvendinamas per projekto veiklas: veiklos orientuotos į siekį didinti kultūros turinio prieinamumą, skaitmeninį ir (ar) suskaitmenintą kultūros turinį pateikti naudojant interaktyvias ir įtraukiančias formas, t. y. pasitelkiant bent vieną iš inovatyvių technologijų (virtuali realybė (VR), papildyta realybė (AR), mišri realybė (MR), išplėsta realybė (XR), metavisata).

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Atvirosios turinio licencijos ženklinimas skaitmeniniam ar suskaitmenintam kultūros turiniui turi būti taikomas 5 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, t. y. projekto vykdytojas turi užtikrinti, jog atvirosios licencijos ženklinimas nebus pakeistas į kito tipo licenciją.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veikla turi būti baigta ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1.    Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje ir de minimis pagalba, kuri atitinka Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatas, neteikiama.

  2.    Vadovaujantis Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 metų laikotarpį. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir į tai, ar ES valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/klausimynai/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede: https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas Didžiausias galimas kriterijaus balas (Y) Kriterijaus svorio koeficientas
  (S)
  Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas
  (YxS)

   
  1. Pareiškėjas turi patirties vykdyti kultūros turinio skaitmeninimo veiklą     Vertinama pareiškėjo patirtis įgyvendinant kultūros turinio skaitmeninimo veiklą. Pareiškėjas iki PĮP pateikimo dienos, bet ne anksčiau nei prieš 5 metus, turi būti įgyvendinęs bent du kultūros turinio skaitmeninimo projektus ir (arba) kultūros turinio skaitmeninimo sklaidos projektus. Atitiktis vertinama pagal pareiškėjo kartu su PĮP pateiktus dokumentus: juridinio asmens kultūros turinio skaitmeninimo veiklos vykdymo patirtį įrodantys dokumentai: vykdytų kultūros turinio skaitmeninimo projektų finansavimo sutarčių kopijos, ir (arba) vadovo raštas dėl anksčiau vykdytų kultūros turinio skaitmeninimo sklaidos projektų ir jų sąrašas. - - -

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

   

  Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas Didžiausias galimas kriterijaus balas (Y) Kriterijaus svorio koeficientas
  (S)
  Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas
  (YxS)

   
  1. Pareiškėjas gali užtikrinti, kad visą skaitmeninį ar suskaitmenintą kultūros turinį sudarys audiovizualinis turinys Vertinama, ar pareiškėjas projekte yra numatęs skaitmeninį ar suskaitmenintą kultūros turinį sudaryti iš audiovizualinio turinio.
  • Visas skaitmeninis ar suskaitmenintas kultūros turinys yra sudarytas iš audiovizualinio turinio – skiriami 6 balai;
  • Visas skaitmeninis ar suskaitmenintas kultūros turinys nėra sudarytas iš audiovizualinio turinio – skiriama 0 balų.
  Atitiktis kriterijui vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą Aprašo 4 priedą „Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti“.
  6 5 30
  2. Pareiškėjas gali užtikrinti, kad visas skaitmeninis ar suskaitmenintas kultūros turinys bus paženklintas atvirąja turinio licencija Vertinama ar pareiškėjas projekte yra numatęs visą skaitmeninį ar skaitmeninamą kultūros turinį paženklinti atvirąja turinio licencija.
  • Visas skaitmeninis ar suskaitmenintas kultūros turinys yra paženklintas atvirąja turinio licencija – skiriami 6 balai;
  • Visas skaitmeninis ar suskaitmenintas kultūros turinys nėra paženklintas atvirąja turinio licencija – skiriama 0 balų.
  Atitiktis kriterijui vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą Aprašo 4 priedą „Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų 
  6 5 30
  3. Skaitmeninio ir suskaitmeninto kultūros turinio pritaikymas negalią turintiems asmenims
   
  Vertinama, ar pareiškėjas projekte yra numatęs pritaikyti skaitmeninį ar suskaitmenintą kultūros turinį negalią turintiems asmenims.
  Pareiškėjo numatytas skaitmeninio ar suskaitmeninto kultūros turinio pritaikymas negalią turintiems vartotojams turi atitikti tokio turinio pritaikymą bent vienai iš žemiau minimų negalią turinčių žmonių grupę:
  Žmonės su regėjimo negalia: 
  - netekstiniai elementai, pavyzdžiui, nuotraukos, grafikai, kt. privalo būti aprašyti, t. y., turėti alternatyvųjį tekstą – aprašą, kurio žinutė yra tokia pati kaip ir informacija vaizde;
  - netekstiniai elementai, t. y. garso ar vaizdo įrašai, atitinkamai turi turėti subtitrus ir/arba garsinį vaizdavimą.
  Žmonės su klausos negalia:
  - audiovizualinis turinys privalo turėti turinio subtitrus. Tai tekstas, kuriame pateikiama ta pati informacija kaip ir vaizdo įraše, neprarandant svarbaus turinio;
  - skaitmeninis ar suskaitmenintas kultūros turinys privalo turėti tekstinius garso informacijos aprašymus, stenogramas ir (arba) garso informacijos ekvivalentus gestų kalba.
  • Skaitmeninis ar suskaitmenintas kultūros turinys yra pritaikytas ir regėjimo, ir klausos negalią turintiems vartotojams – skiriami 5 balai;
  • Skaitmeninis ar suskaitmenintas kultūros turinys yra pritaikytas bent vieną viršuje nurodytą negalią turintiems vartotojams – skiriami 3 balai;
  • Skaitmeninis ar suskaitmenintas kultūros turinys nėra pritaikytas negalią turintiems vartotojams – skiriama 0 balų.
  Atitiktis kriterijui vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą Aprašo 4 priedą „Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti“.
  5 4 20
  4. Skaitmeniniam ar suskaitmenintam kultūros turiniui pateikti naudojamos interaktyvios ir įtraukiančios formos. Vertinama, ar pareiškėjas projekte yra numatęs skaitmeninį ar suskaitmenintą kultūros turinį pateikti naudojant interaktyvias ir įtraukiančias formas.
  Pareiškėjo numatytos skaitmeninio ar suskaitmeninto kultūros turinio pateikimo formos turi pasitelkti bent vieną iš inovatyvių technologijų, t. y. virtuali realybė (VR), papildyta realybė (AR), mišri realybė (MR), išplėsta realybė (XR), metavisata.
  • Skaitmeninio ar suskaitmeninto kultūros turinio pateikimui yra naudojamos interaktyvios ir įtraukiančios formos iš viršuje nurodyto sąrašo – skiriami 5 balai;
  • Skaitmeninio ar suskaitmeninto kultūros turinio pateikimui nėra naudojamos interaktyvios ir įtraukiančios formos – skiriama 0 balų.
  Atitiktis kriterijui vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą Aprašo 4 priedą „Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti“.
  5 4 20

  Minimali privaloma surinkti balų suma – 30.
  Maksimali galima balų suma – 100.

  Balas apskaičiuojamas pagal formulę, kurioje P – projekto surinktas balų skaičius, Y – kriterijaus gautas vertinimo balas ir S – kriterijui suteiktas svorio koeficientas:
  P = Y2 * S2 + Y3 * S3 + Y4 * S4 + Y5 * S5

  Jei projektas vertinimo metu nesurenka PFSA 9 punkte nurodytos minimalios balų sumos, PĮP atmetamas. Kai projektams, surinkusiems vienodą galutinį balų skaičių, nepakanka pagal kvietimą teikti PĮP skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal PFSA 9 punkte nurodytą pirmąjį prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu projektai pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų įvertinti vienodai, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės PFSA 9 punkte nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu suteikti vienodi balai pagal visus PFSA 9 punkte nurodytus prioritetinius atrankos kriterijus, šie projektai nurodomi PĮP vertinimo ataskaitos sąraše „Projektai, kuriems rekomenduojama skirti finansavimą“ pagal PĮP pateikimo laiką.

 • Reikalavimai

  1.    Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2.    Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 294.2.2. papunkčio nuostatoms. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių Ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  3.    Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

  4.    Pagal Aprašą netinkamos finansuoti projekto lėšos:

  4.1.    Žemės arba kito nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;

  4.2.    Statybos, rekonstravimo, remonto ir kiti darbai bei su tuo susijusios išlaidos;

  4.3.    Transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos;


  4.4.    Įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos.

  4.5.    Baldai;

  4.6.    Įrangos, infrastruktūros ir programinės įrangos, kuri yra arba bus teikiama Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūroje, įsigijimas konsolidavimo ir optimizavimo procese dalyvaujančioms institucijoms, kaip tai numatyta Nutarime Nr. 498;

  4.7.    Apmokėjimo už informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamas informacinių technologijų paslaugas, numatytas Nutarime Nr. 498, išlaidos konsolidavimo ir optimizavimo procese dalyvaujančioms institucijoms;

  4.8.    Išlaidos, kuriomis pakeičiamos periodinės nacionalinės biudžeto išlaidos (tokios kaip valstybės tarnautojų, mokytojų, gydytojų atlyginimai už kasdienį darbą, periodinės infrastruktūros priežiūros išlaidos ir pan., angl. recurrent costs).

  4.9.    PĮP rengimo išlaidos.

  5.     Pagal Aprašą tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

  5.1.    Išlaidos programinei įrangai: tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos (įskaitant instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas);

  5.2.    Tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos licencijų ir (ar) patentų įsigijimo išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

  5.3.    Tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos nuomos išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

  5.4.    Tiesiogiai su remiama veikla susijusių įrenginių įsigijimo arba esamų įrenginių modifikavimo išlaidos (įskaitant sumontavimo, vietos paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas);

  5.5.    Tiesiogiai su remiama veikla susijusių įrenginių nuomos išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

  5.6.    Tiesiogiai su remiama veikla susijusių intelektinės nuosavybės teisių (autorių teisių ir gretutinių teisių, išimtinių ar neišimtinių licencijų, prekių ženklų, domeno vardo ar patentų) išlaidos;

  5.7.    Produktų ir (ar) paslaugų sukūrimo pirkimo išlaidos, be kurių nebus pasiekti projekto tikslai;

  5.8.    Konsultacinių paslaugų išlaidos, be kurių nebus pasiekti projekto tikslai;

  5.9.    Projekto veiklas vykdančio personalo (toliau – vykdančiojo personalo) darbo užmokestis (toliau – DU) ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams. DU tinkamas esamiems įstaigų darbuotojams tik tuo atveju, jei darbo užmokestis mokamas už papildomų funkcijų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą;

  5.10.    Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės;

  5.11.    Netiesioginės projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją normą (7 proc. nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų).

  6.    5.1. – 5.5. papunkčiuose nurodytų išlaidų suma negali sudaryti daugiau nei  15 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

  7.    5.9. papunktyje nurodytos išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 301 p. nurodytas sąlygas.

 • EGADP subsidijos lėšos
  2213965.00 Eur
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  464 933.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  200000.00 Eur
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01 01 Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104
  FS-01-01 02
  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM
  FS-01-02 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkino FS su PVM
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-02 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-03 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
 • Teikimo tvarka

  Parengtas projekto įgyvendinimo planas (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į kvietime nurodytą atsakingą asmenį.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)
  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma

  Kiti priedai:

  -    Dokumentai ir informacija, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų Informacinėje sistemoje);

  -    Dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą pagal Aprašo 3 priede nurodytą lentelę (projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos institucijos pareigybėms. Įkainio pagrindimui turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, nuasmenintos darbo sutartys analogiškoms pareigybėms projekte ir (arba) 3–12 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis DU paskyrimo ir išmokėjimo faktą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio valandinis įkainis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą;

  -    Darbo užmokesčio pažyma (Aprašo 3 priedas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/efce1290c61711ec8d9390588bf2de65/asr

  -    Pareiškėjo kultūros turinio skaitmeninimo veiklos vykdymo patirtį įrodantys dokumentai: vykdytų kultūros turinio skaitmeninimo projektų finansavimo sutarčių kopijos, ir (arba) vadovo raštas dėl anksčiau vykdytų kultūros turinio skaitmeninimo sklaidos projektų ir jų sąrašas;

  -    Dokumentai, įrodantys, kad Pareiškėjas vykdo kultūros turinio skaitmeninimo ir (ar) sklaidos veiklas ir teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja suskaitmenintais kultūros ištekliais (skaitmeninėmis kolekcijomis, informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis, skaitmenintą kultūros turinį pristatančiomis interneto svetainėmis);

  -    Dokumentas, įrodantis, kad projekto partneris yra kultūros, meno ar kūrybinių industrijų, mokslo sričių viešasis juridinis asmuo (pavyzdžiui, juridinio asmens steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai ar kt.));

  -    Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 4 priedas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/efce1290c61711ec8d9390588bf2de65/asr

  -    Pareiškėjo (partnerio) įsipareigojimo dėl elektros ir elektroninės įrangos, baigusios gyvavimo ciklą, perdavimo sutvarkymui deklaracija (Aprašo 2 priedas ) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/efce1290c61711ec8d9390588bf2de65/asr.

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai R-08-001-04-01-03-07
  R.B.1.2007
  Naudotojų skaičius per metus n/a
 • Kita informacija

  Apraše vartojamos sąvokos:

  1.    Audiovizualinis turinys – kūriniai, programos, kuriami derinant garso ir vaizdo technologijas bei suvokiami ir (ar) interpretuojami klausa ir (ar) rega, vaizdo ir (ar) garso įrašai. Kinas, televizija, tinklalaidės, vaizdo įrašai, muzikos ir scenos kūrinių atlikimo vaizdo įrašai, edukaciniai interaktyvūs žaidimai, skirti mokymosi ir (ar) pažintiniams tikslams yra laikomi audiovizualiniu turiniu. Audiovizualinis turinys neapima komercinės prekių ir paslaugų reklamos.

  2.    Atviroji turinio licencija – susitarimas tarp autorių turtinių teisių turėtojo (taikančio ženklinimą) ir bet kurio paženklinto objekto naudotojo, apibrėžiantis sąlygas, kurių laikantis autorių turtinių teisių turėtojai suteikia galimybę naudotis kūriniais kitiems asmenims. Atvirosiomis licencijomis Apraše laikomi šie „Europeana“ naudojami standartizuoti ženklinimai: „Creative Commons“ (toliau – CC) licencijos CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND ir CC BY-NC-SA; viešosios srities žymenys PD ir CC0 bei pareikštis InC-EDU.

  3.    E. kultūra platforma – platforma su integruota prieiga prie skaitmeninio ir skaitmeninto turinio, skirta informacijos apie Lietuvos kultūrą, meną, istoriją pateikimui ir sklaidai bei saugojimui, tvarkoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

  4.    Kuruotas skaitmeninis kultūros turinys – informacinių technologijų priemonėmis valdoma pagal tam tikrą temą, siužetą ar pasakojimą atrinktų skaitmeninių ar suskaitmenintų kultūros ir (ar) meno objektų, dokumentų ir (ar) jų kopijų, garso ir (ar) vaizdo įrašų visuma, tikslingai sukurta pažintiniais ir (ar) kultūriniais tikslais (teminės skaitmeninės kolekcijos, virtualios parodos, interaktyvūs turai, žaidimai ir pan.).

  5.    Skaitmeninimas –  procesas, kurio metu kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės, meno kūriniai, dokumentai ir (ar) jų kopijos, garso ir (ar) vaizdo įrašai konvertuojami į skaitmeninį formatą ir perkeliami į elektroninę erdvę, siekiant juos tvarkyti ir populiarinti naudojant informacines sistemas, informacinių technologijų platformas bei informacinių technologijų priemones. Tai procesas, apimantis atranką, vertinimą, prioritetų nustatymą, veiklų valdymą, originalių objektų paruošimą skaitmeninti, metaduomenų rinkimą ir rengimą, skaitmeninės bylos sukūrimą, kokybės valdymą, sukurto skaitmeninio turinio ir informacijos apie jį pateikimą.

  6.    Skaitmeniniai ir suskaitmeninti kultūros ištekliai – skaitmenintas ir skaitmeninis kultūros turinys bei informacijos apie jį visuma, apimanti kultūros įstaigų sukauptus skaitmeninius  ir suskaitmenintus dokumentus, vaizdo ir (ar) garso dokumentus, kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes, meno kūrinius, bei objektus, dvimačius ir trimačius objektus, valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų dokumentus ir duomenis, kurie pateikiami vartotojui informacinių technologijų priemonėmis.

  7.    Skaitmeninių ir suskaitmenintų kultūros išteklių valdytojas – juridinis asmuo, kuris vykdo kultūros turinio skaitmeninimo ir (ar) sklaidos veiklas ir teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja suskaitmenintais kultūros ištekliais (skaitmeninėmis kolekcijomis, informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis, skaitmenintą kultūros turinį pristatančiomis interneto svetainėmis).

  8.    Sklaidos projektas – visuma veiklų ir veiksmų, kuriais visuomenei ar tikslinėms jos grupėms įvairiomis elektorinėmis ryšio priemonėmis teikiama informacija, pristatanti skaitmeninį ir (ar) suskaitmenintą kultūros turinį bei skatinanti kultūros išteklių pažinimą ir pakartotinį jo panaudojimą.

  9.    Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 1.1 papunktyje nurodytuose teisės aktuose.

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  Bendrieji teisės aktai:

  1.1.    2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241 kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;

  1.2.    Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“, patvirtintas 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ patvirtinimo (toliau – „Naujos kartos Lietuva“ planas);

  1.3.    2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau - Reglamentas (ES) 2023/2831);

  1.4.    2021–2027 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad;

  1.5.    Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad;

  Specialieji teisės aktai:

  1.6.    2021 m. lapkričio 10 d. Europos Komisijos Rekomendacija (ES) 2021/1970 dėl bendros Europos kultūros paveldo duomenų erdvės;

  1.7.    Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207019

  1.8.    Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23066/asr;

  1.9.    Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f6958c2085dd11e495dc9901227533ee/asr

  1.10.    Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94745/asr

  1.11.    Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.415499/asr; 

  1.12.    Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29884/asr

  1.13.    Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.209540/asr;

  1.14.    Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260975/asr

  1.15.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 498) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/357fdec1007e11e5a0edd66091ee4d78/asr.

  1.16.    2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c1259440f7dd11eab72ddb4a109da1b5/asr

  1.17.    2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 781 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8188718121db11ecad9fbbf5f006237b?jfwid=i3h7wm1wn;

  1.18.    Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų sąrašas, patvirtintas 2010 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-6 „Dėl Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašų patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364039; 

  1.19.    Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos norminių dokumentų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-6 „Dėl Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašų patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364039;

  1.20.    Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Elektroninių paslaugų kūrimo metodika) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/149e25a06d2e11e5b316b7e07d98304b/asr

  1.21.    Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40 „Dėl neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.450397;

  1.22.    Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.445504/asr;

  1.23.    2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-428 „Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės  08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/efce1290c61711ec8d9390588bf2de65/asr;

  1.24. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ veiklos Nr. 5.2. „Kultūros turinio skaitmeninimas, siekiant kurti šiuolaikinio vartotojo poreikius atitinkančius produktus ir paslaugas (konkursas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (0_Apraso 2 priedas_PFSA, pagal ĮV-326), patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-428 „Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/efce1290c61711ec8d9390588bf2de65/asr;

 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Informacinės visuomenės plėtros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Monika Barkauskaitė, tel. +370 649 46227, el. p. m.barkauskaite@cpva.lt.